پايگاه اطلاعاتی – ERIC

  • پوشش موضوعی:  آموزش فنی حرفه‌ای، آموزش ابتدایی و پیش دبستانی، آموزش سالمندان، مدیریت آموزشی، آموزش کودکان معلول و استثنایی، آموزش عالی، آموزش معلمان، اطلاعات و فن آوری، مطالعات اجتماعی، مشاوره .
  • تعداد رکورد: بیش از یک میلیون و سیصدهزار رکورد
  •  پوشش زمانی: ۱۹۶۶
  • نوع اطلاعات: اطلاعات کتابشناختی + چکیده
  • منابع اطلاعاتی: گزارش های پژوهشی، طرح های پژوهشی، تک نگاشت ها، منابع آموزشی، دستنامه ها، کتاب شناسی‌ها، پایا ن نامه ها، مقالات مجلات، سخنرانی های چاپ شده، راهنماهای درسی و قوانین و مقررات را شامل می شود. این پایگاه دارای اصطلاحنامه است .
  • معادل چاپی:

Current Index to Journal in Education

Resources in Education

  • تهیه کننده: مرکز منابع اطلاعات آموزش و پرورش آمریکا

eric1 آشنایی با پایگاه اطلاعاتی ERIC

برای ورود به پایگاه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 


  • پایگاه اطلاعاتی اریک دارای نسخه های رایگان در وب می‌باشد از جمله:

ASKERIC (ERIC Clearing –house on Information and Technology): http://ericir.syr.edu?ERIC

ERIC Clearing-house on Assessment and Evaluation: http://ericae.net/scripts/ewiz

ERIC Document Repoduction Service ERIC database:http://edrs.com/Webstore/Search.efm

دیدگاه خود را ارسال کنید...