در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
172 کنفرانس یافته شده (برگه 18 از 18)

سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران ملی 3938 نمایش

سازمان مدیریت بحران کشور ,جهت تحقق اهداف ووظایف خود , همچنین به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی و طرح مسائل، مشکلات و چالش های پیش رو, می بایست با فراهم کردن تمهیدات لازم برای رویارویی با حوادث غیر ...

همایش ملی نماز و پیشگیری از آسیبهای فردی و اجتماعی ملی 4453 نمایش

نماز، كامل‌ترين جلوه نيايش و زيباترين چهره ستايش و بهترين صورت سپاس از خالق و خداي سرمد است كه نماز ...

برگه 18 از 18