در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
23 کنفرانس یافته شده (برگه 3 از 3)

همایش توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامح محلی ملی 416 نمایش

امروزه گردشگري در جهان توسعه فراواني يافته و بسياري از کشورها از اين رهيافت توانسته اند به منافع اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست محیطی از جمله ایجاد اشتغال زایی، کسب درآمد، توسعه و تعامل اجتماعی، حفاظ...
طبقه بندی ها : جغرافیا ، کشاورزی ، محیط زیست ،

همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران ملی 301 نمایش

همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران در اسفند سال 1394 در تهران برگزار خواهد شد.
طبقه بندی ها : جغرافیا ،

همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران منطقه ای 320 نمایش

همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران توسط دانشگاه تربیت مدرس در تهران برگزار خواهد شد.
طبقه بندی ها : جغرافیا ،

برگه 3 از 3