در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
51 کنفرانس یافته شده (برگه 6 از 6)

کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم از معماری تا منظر بین المللی 87 نمایش

I would like to personally welcome each one of you to University of Tehran for the ‘International Conference on Conservation of 20th Century Heritage from architecture to Landscape’, on 23-24 April...
طبقه بندی ها : هنر و معماری ،
4 روز از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.

برگه 6 از 6