در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
2 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 1) - کلمه کلیدی : فضا

همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران منطقه ای 849 نمایش

همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران توسط دانشگاه تربیت مدرس در تهران برگزار خواهد شد.
طبقه بندی ها : جغرافیا ،

همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران ملی 4450 نمایش

همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران در اسفند سال 1394 در تهران برگزار خواهد شد.
طبقه بندی ها : جغرافیا ،

برگه 1 از 1