در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ملی 44194 نمایش

زمان برگزاری : 14 شهریور 1397 زمان اتمام : 15 شهریور 1397
برگزار کننده : دانشگاه شهركرد. انجمن هیدرولیک ایران.
هفدهمين دوره کنفرانس هیدرولیک ایران با همکاری انجمن هیدرولیک ایران و گروه مهندسی عمران دانشگاه شهركرد در شهریور 1397 برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/17hydro96
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 مرداد 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 1 شهریور 1397
آدرس دبیرخانه : شهر کرد - دانشگاه شهر کرد - دانشکده فنی و مهندسی.
محل برگزاری : شهر کرد - دانشگاه شهر کرد
شماره تلفن تماس : 03832324401
شماره فکس :
ایمیل : 17hydroconf@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 22 مرداد 1397
محور ها : مهندسی رودخانه
روشهای عددی در مهندسی آب
مهندسی آب و فاضلاب
هیدرولیک دریا، سواحل و بنادر
محیط زیست در مهندسی آب
آبهای زیرزمینی، مدلسازی و بهرهبرداری
مدیریت سیستمهای منابع آب
سدها، سازهها و ماشینهای هیدرولیکی
HSE و پدافند غیرعامل در مهندسی آب
ابزارها و فناوریهای نوین در مهندسی آب
کاربرد RS و GIS در مهندسی آب
مدیریت سیلاب
هیدرولوژی، کلیماتولوژی و تغییرات اقلیم
نیروگاههای برقابی، طراحی و بهرهبرداریهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران