در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قزوین / تاکستان

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی بین المللی 15471 نمایش

زمان برگزاری : 12 بهمن 1396 زمان اتمام : 12 بهمن 1396
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی تاکستان.
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی درنظر دارد بابکارگیری نظریات و دیدگاه های پژوهشگران درقالب مقالات علمی به بررسی ارتباط مقوله مدیریت و کارآفرینی بپردازد تاازاین طریق نتایج حاصل را به عرصه ههای مختلف اجرایی کشور انتقال دهد.

وب سایت : confme.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 2 بهمن 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 20 دی 1396
آدرس دبیرخانه : تاکستان-قزوین-انتهای بلوار امام خمینی (ره)-میدان شهید لشکری-جنب دانشگاه پیام نور-موسسه آموزش عالی تاکستان
محل برگزاری : قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
شماره تلفن تماس : 02835228941
شماره فکس : 02835247382
ایمیل : info@confmce.com
محور ها : سیر اندیشه های مدیریتی
سطوح مدیریت
کارآفرینی و سرمایه فکری
برنامه ریزی درکارآفرینی
هدایت و رهبری در کارآفرینی
خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی
نقش مدیریت در نوآوری های تکنولوژیک
مدیریت دانش
جنسیت و کارآفرینی
کارآفرینی فردی
کار آفرینی سازمانی
کارآفرینی اجتماعیچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی