در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

کنگره انسان شناسی زیستی ملی 33856 نمایش

زمان برگزاری : 5 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 5 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی کاویان.
کنگره انسان شناسی زیستی ، اردیبهشت 1397 در مشهد برگزار خواهد شد.

وب سایت : pash2018.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 دی 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 15 دی 1396
آدرس دبیرخانه : مشهد مقدس، نبش کوثر 13، موسسه آموزش عالی کاویان
محل برگزاری : مشهد
شماره تلفن تماس : 09363637590
شماره فکس : 021-89786220
ایمیل : info@pash2018.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 22 دی 1396
محور ها : انسان شناسی جسمانی
Physical Anthropology
Ø انسان شناسی مولکولی Molecular Anthropology
Ø انسان شناسی پزشکی Medical Anthropology
Ø پاتولوژی جغرافیایی انسانی Human Geographic Pathology
Ø انسان شناسی و پزشکی قانونی Anthropology and Forensic Medicine
Ø روشهای جدید تشخیص هویت انسان New methods for identifying humans
Ø بیولوژی جرم The biology of crime
Ø کاربرد روشهای آنتروپومتریک در پزشکی Application of anthropometric methods in medicine
Ø دندان پزشکی و تشخیص بیماری ها Dentistry and Diagnosis of Diseases
Ø کاربرد انسان شناسی در طب کار و صنعت pplication of Anthropology in Occupational and Industrial Medicine
Ø روشهای آنتروپومتریک Anthropometric methods
Ø گزارش های آزمایشگاهای انسان شناسی زیستی reports of biological anthropology laboratories
Ø درماتوگلیفیک Dermatoglyphics
Ø چیلوسکوپی و پورسکوپی Chyloscopy and paroscopy
Ø ادونتومتری و سرولوژی Odontometry and serology
Ø ریخت سنجی انسان Human morphology
Ø کهن سالگی انسان (پیری شناسی) Ancient age (aging)
Ø پیری شناسی و تمهیدات لازم برای آیندگان Aging and measures for the future
Ø دیدگاه های انسان شناسی در طب سنتی ایران و جهان Anthropological Perspectives in Traditional Medicine
انسان شناسی و علوم انسانی
Anthropology and Humanities
Ø دیدگاه های فلسفی انسان شناسی Philosophical views of anthropology
Ø انسان شناسی و مدیریت های نیروی انسانی Anthropology and human resource management
Ø مسایل مربوط به جنسیت و تمایلات جنسی Gender Issues and Sexuality
Ø مردم شناسی فرهنگی Cultural Anthropology
Ø قوم شناسی Ethnology
Ø مردم نگاری Ethnography
Ø کاربرد آنتروپومتریک درعلوم انسانی Anthropometric application in human sciences
Ø نژاد شناسی نسبی گرایی فرهنگی Rationality of Cultural Relativism
Ø خویشاوندی Kinship
Ø انسان شناسی سیاسی Political anthropology
Ø بوم شناختی و انسان شناسی Ecological and Anthropological
Ø انسان شناسی اقتصادی Economic anthropology
Ø اکوتوریسم شناسی مدیریتی Management ecotourism
Ø نظریه های کلیدی انسان شناسی Key Theories of Anthropology
علوم تربيتی، روان شناسی و انسان
Educational Sciences,Psychology and Human
Ø انسان شناسی و روان شناسی Anthropology and Psychology
Ø انسان و اخلاق پرورشی Human and cultured ethics
Ø روانشناسی شناختی Cognitive Psychology
Ø روانشناسی فیزیولوژی Psychology of Physiology
انسان شناسی دينی
Religious anthropology
Ø دیدگاه های انسان شناسی در ادیان مختلف Anthropological views in different religions
Ø مکتب های انسان شناسی در ادیان Anthropological schools in religions
Ø دین و سلامت معنوی انسان Religion and human spiritual health
Ø دین و سلامت جسم انسان Religion and human body health
Ø دین و سلامت جامعه انسانی Religion and health of the human community
Ø دین و سلامت روانی انسان Religion and human mental health of man
Ø دین و پزشکی نیاکانReligion and ancestors medicine
انسان شناسی و فرهنگ و هنر
Anthropology and Art and Culture
Ø انسان شناسی و هنر Anthropology and Art
Ø اثرات فرهنگ بر عوامل زیستی انسان The effects of culture on human biological factors
Ø انسان شناسی و معماری Anthropology and Architecture
Ø معماری در جوامع مختلف انسانی Architecture in different human communities
Ø موزیک وتربیت روانی Music and psychological education
Ø موسیقی شناسی قومی Ethnic musicology
انسان شناسی و محيط زيست
Anthropology and Environment
Ø آلودگی های محیط زیست و رفتارهای انسانی Environmental Pollution and Human Behaviors
Ø انسان و محیط زیست (انسان و هوش سبز) Human and environment (human and green intelligence)
Ø برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست Planning,management and environmental education
Ø آلودگی محیط زیست Environmental Pollution
Ø تنوع زیستی و اکوسیستم ها Biodiversity and ecosystems
Ø ارزیابی و آمایش محیط زیست Environmental assessment
Ø طراحی محیط زیست Environmental design
Ø توسعه پایدار و محیط زیست sustainable development
Ø مهندسی محیط زیست Environmental engineering
Ø حقوق محیط زیست Environmental rightsکنگره انسان شناسی زیستی