در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خراسان جنوبی / بیرجند

دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران ملی 14379 نمایش

زمان برگزاری : 28 فروردین 1397 زمان اتمام : 29 فروردین 1397
برگزار کننده : انجمن ژئوپلیتیک ایران. دانشگاه بیرجند.
دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران ، به میزبانی دانشگاه بیرجند در فروردین 1397 برگزار خواهد گردید.

وب سایت : conf.birjand.ac.ir/geopolitical
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 بهمن 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 20 فروردین 1397
آدرس دبیرخانه : بیرجند - انتهای بلوار شهید آوینی – بلوار دانشگاه بیرجند – پردیس شوکت آباد
محل برگزاری : بیرجند - دانشگاه بیرجند
شماره تلفن تماس : 05632202516
شماره فکس : 05632202515
ایمیل : geopolitical@birjand.ac.ir
محور ها : ژئوپلیتیک ناحیه جنوب شرق
زیرساخت ها و توسعه منطقه شرق
شرق ایران و امنیت
منطقه شرق و آسیای مرکزی
مخاطرات محیطی شرق ایران
منابع آب و توسعه پایدار شرق
ترانزیت و بازرگانی شرق
گردشگری منطقه شرق
اقتصاد و توسعه پایدارشرق
شهرها و توسعه پایدار محلی- منطقه ای
توسعه محلی - منطقه ای و کارافرینی

طبقه بندی ها : جغرافیا ، حقوق و سیاست ،


 دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران