در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران ملی 10604 نمایش

زمان برگزاری : 19 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 19 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد.
دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران ، اردیبهشت 1397 در مشهد برگزار خواهد شد.

وب سایت : sncci.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 اسفند 1396
آدرس دبیرخانه : مشهد، ميدان آزادی، پرديس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر علی شريعتی، گروه جغرافيا، دبيرخانه دومين کنفرانس ملی آب و هواشناسی ايران.
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن تماس : 05138805283
شماره فکس : 05138807060
ایمیل : sncci@um.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 20 فروردین 1397
محور ها : 1. تغييرات آب و هوايي در ايران (آشکارسازي، آثار و پيامدها، آسيب پذيري، کاهش آثار سوء و سازگاري)
2. ايران و معاهدات بين المللي تغييرات آب و هوا - (ارزيابي سياستگذاري هاي مبتني بر تغييرات آب وهوا)
3. آب و هواشناسي کاربردي (کشاورزي، حمل و نقل، معماري، پزشکي، گردشگري و ...)
4. مدل سازي آب و هوا - پيش بيني زير فصلي (S2S)، فصلي و بلندمدت
5. آب و هواشناسي و چالش هاي محيطي ايران "محور ويژه کنفرانس"
6. طرح نظريات جديد و نظريه پردازي در آب و هواشناسي
7. آب و هواشناسي همديد و ديناميک (خاورميانه و ايران)
8. مخاطرات جوي و پديده هاي آب و هوايي فرين
9. آب و هواشناسي ماهواره اي
10. آب و هواشناسي شهري
11. آب و هواشناسي ديرينه
12. هيدرواقليمدومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران