در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اولین کنفرانس ملی غذای زنده ملی 7046 نمایش

زمان برگزاری : 22 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 24 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه .
پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه اولین کنفرانس ملی غذای زنده را با حضور جمعی از کارشناسان و محققان داخلی و خارجی در تاریخ 22 تا 24 اردیبهشت ماه سال 1397 برگزار خواهد کرد. در این کنفرانس اهمیت غذای زنده و جایگاه آن در توسعه صنعت آبزی پروری و تامین نیازهای انسانی با حضور دو تن از متخصصین جهانی؛ پروفسورGilbert Van Stappen از مرکز رفرنس جهانی آرتمیا، دانشگاه گنت بلژیک و Nguyen Van Hoa از دانشگاه کانتو ویتنام به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد. همچنین درادامه کنفرانس کارگاه تخصصی تکثیر و پرورش آرتمیا نیز بمدت 10 ساعت توسط متخصصین فوق الذکر برگزار خواهد گردید.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/lf96
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 اردیبهشت 1397
آدرس دبیرخانه : ارومیه -دانشگاه ارومیه - پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری
محل برگزاری : ارومیه - دانشگاه ارومیه
شماره تلفن تماس : 04433440295
شماره فکس : 04433467097
ایمیل : Livefood96@urmia.ac.ir
محور ها : - اکولوژی و بیولوژی غذای زنده
- تکثیر و پرورش انواع غذای زنده
- کاربرد غذای زنده در آبزی پروری
- کاربرد صنعتی غذای زنده
- نقش غذای زنده در پیشگیری از بیماریهای آبزیاناولین کنفرانس ملی غذای زنده