در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش سالمندی درایران (با رویکرد روانی – اجتماعی) ملی 25558 نمایش

زمان برگزاری : 28 آبان 1397 زمان اتمام : 28 آبان 1397
برگزار کننده : دانشگاه علامه طباطبایی
ما در حال پیر شدن هستیم، نه تنها به لحاظ فردی و اجتماعی بلکه به لحاظ جهانی. پیش­بینی می­شود تا 2030، تقریبا ا میلیارد نفر در جهان 65 و یا بالای 65 سال سن داشته باشند. به عبارت دیگر از هر 8 نفر ساکنان زمین یک نفر سالمند خواهد بود. شایان توجه است که بیشترین رشد در تعداد افراد سالمند در کشورهای در حال توسعه خواهد بود. ما شاهد یک جهش 140 درصدی در جمعیت سالمند این کشورها تا 2030 خواهیم بود.
در ایران بهبود شرایط زندگی و افزایش طول عمر و امید به زندگی، همراه با کاهش رشد کل جمعیت، پدیده سالمندی را به دنبال داشته است. امید به زندگی در ایران از حدود 55 سال در سال 1357 به 76 سال رسیده است و از سوی دیگر در حالیکه رشد جمعیت ایران در سالهای اخیر به 1/29 رسیده است رشد جمعیت سالمندی به 3/9 رسیده است. این بدان معنا است که رشد سالمندی در ایران تقریباً سه برابر رشد جمعیت است. تبعات افزایش جمعیت سالمندی به لحاظ روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و . . . قابل مطالعه است. در حالی که در ایران عمده ترین توجهات علمی به سالمندی با رویکرد پزشکی بوده است، از مطالعه سالمندی با رویکردهای روانشناختی و به طور کلی با رویکردهای روانی اجتماعی تا آن حدی که موضوع اقتضا داشته است، غفلت شده است. مطالعه سالمندی با رویکرد روانی اجتماعی به ما کمک می کند تا با آمادگی بیشتری با پدیده سالمندی در ایران مواجه شویم و به لحاظ اقتصادی و حتی سیاسی نیز هزینه های کمتری را متحمل شویم.

وب سایت : aging.atu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 خرداد 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 شهریور 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه علامه طباطبایی
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 1 مهر 1397
محور ها : الف- رویکرد روانشناختی
1- سالمندی موفق
2- بهداشت روانی در دوره سالمندی
3- اختلالات روانشناختی سالمندی
4- دیدگاههای روانشناختی سالمندی در متون اسلامی
5- رویکردهای مذهبی در مداخلات روانشناسی سالمندی
6- دیدگاه های روانشناختی سالمندی در متون ادبی
ب- رویکرد اجتماعی
1- سالمندی و خانواده
2- نقش­های اجتماعی در دوره سالمندی
3- بازنشستگی
4- مراکز نگهداری سالمندان
5- سالمند آزاریهمایش سالمندی درایران (با رویکرد روانی – اجتماعی)