در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / ساری

پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری ملی 4852 نمایش

زمان برگزاری : 27 خرداد 1397 زمان اتمام : 29 خرداد 1397
برگزار کننده : پژوهشکده اکوسیستم های خزری. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

وب سایت : ceri.sanru.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 فروردین 1397
آدرس دبیرخانه : ساري – کیلومتر 10 جاده نکا- پژوهشکده اکوسیستم های خزری
محل برگزاری : ساری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شماره تلفن تماس : 01133885515
شماره فکس :
ایمیل : cerihyrcani@gmail.com
محور ها : ایزوتوپ های پایدار
درخت و اقلیم شناسی
اقلیم و حوزه های آبخیز
درخت و آتش سوزی
اقلیم و آناتومی چوب
اقلیم و فیزیولوژی درخت
تعیین سن درخت و دیرینه شناسی
اقلیم واکولوژی جنگل
سایر جنبه های مرتبط
مدیریت جنگل،علوم مرتع،صنایع چوب و کاغذ

طبقه بندی ها : کشاورزی ،


پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری