در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق بین المللی 8729 نمایش

زمان برگزاری : 14 اسفند 1397 زمان اتمام : 15 اسفند 1397
برگزار کننده : موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران
یکی از چالش‌‌های کلیدی در مطالعات حقوق کشورهای اسلامی چگونگی فهم و تعامل با مفاهیم مدرنی است که بیرون این حقوق و در ارتباط با سنت‌ها و تحولات حقوقی در غرب پدیدار شده است. دولت بر اساس توافق اجتماعی و در چارچوب قانون اساسی شکل می‌گیرد و قانون نیز برساخته نهادهای قانون‌گذاری بشری است که از طریق فرایندهای دموکراتیک استقراریافته‌اند. قانون در چنین ساختاری از طریق مشارکت و گفتگوی میان افراد، احزاب و گروه‌های سیاسی و مبتنی بر نیازسنجی و به منظور اداره بهتر امور، حکمرانی مطلوب و حل و فصل مسائل جامعه وضع می‌شود و در چنین فرایندی قابل ارزیابی و نقد می‌شود. در مقابل آن، شریعت برساخته اراده الهی است که بر مبنای پیش‌فرض‌های کلامی آن، برای سعادت انسان‌ها توسط خداوند که شارع حکیم است، وضع می‌شوند و جامعه باید در این چارچوب اداره شود.

وب سایت : ccm.ut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 31 شهریور 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آذر 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 15 بهمن 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 30 دی 1397
محور ها : 1. موضوع شناسی و مبانی نظری
شرع به‌عنوان منبع الزام حقوقی قانون‌گذاری و تأثیر آن بر منابع کیفری
دوگانه شرع و قانون و تأثیر آن بر محتوا و ساختار حقوق کیفری: امکان و امتناع
دولت مدرن و حقوق کیفری
«شهروند» و «حقوق شهروندی» در حقوق کیفری مدرن و نسبتش با مبانی نظری حقوق شرعی
شکل‌گیری مفهوم «ملت» و «دولت‌-ملت» در حقوق مدرن و تأثیر آن بر حقوق کیفری
نسبت حقوق کیفری با اصول و مبانی حقوق عمومی در کشورهای اسلامی
معناشناسی مبادی شرع، احکام شرع، مبانی و موازین شرع، عدم مغایرت قوانین کیفری با شرع
تأثیر مشروطه گرایی/ قانون‌اساسی‌گرایی بر اسلامی‌سازی حقوق کیفری
پاسخ‌های شرع به موضوعات عرفی در حقوق کیفری
پلورالیزم حقوقی و شرع
حقوق کیفری و تنوع مذهبی
تکثرگرایی دینی و فدرالیسم مذهبی در امور کیفری
2. قلمرو و حوزه‌های مواجهه یا تعامل میان حقوق کیفری و شرع
تحول جریان‌ها و تفکرهای مختلف فقهی و تأثیر آن بر حقوق کیفری
نسبت و تزاحم میان اسلامی سازی حقوق کیفری و حقوق بشر
تمایز میان موضوعات دادرسی کیفری و حقوق کیفری (ماهوی) در قلمرو شرع و حقوق
مواجهۀ شرع و حقوق در مسائل حقوق کیفری ماهوی و شکلی و چگونگی حل و فصل آنها
اصول شکلی و ماهوی حقوق کیفری و چگونگی انتقال آن‌ها در قوانین اساسی
اصول راهنمای قلمرو و محتوای حقوق کیفری در قوانین اساسی: مقتضیات و موانع
3. روش‌ها و مدل‌های تعامل شرع و حقوق کیفری
رویکردهای مختلف فقهی و تعامل آن‌ها با اساسی‌سازی هنجارها و اصول حقوق کیفری
زمینه‌ها و تجربه‌های اساسی‌سازی حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
چگونگی مواجهه قوانین کیفری کشورهای اسلامی با مجازات‌های شرعی
تأثیر رژیم‌های سیاسی بر محتوا و شکل حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
مصلحت و نظریه‌های سیاسی- فقهی پشتیبان آن در حقوق کیفری و نسبتش با حق‌مداری در دولت حقوقی
مطالعه موردی قوانین اساسی و کیفری کشورهایی که در سال‌های اخیر قوانین اساسی جدید وضع کردند یا در جریان وضع‌اند؛ مانند افغانستان، تونس، مصر، عراق و لیبی.
مدل‌های کنترل و مهار نهادی حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
دامنۀ تأثیر اصل شریعت (اصل قانون اساسی دایر بر منبع انحصاری یا اصلی بودن شرع در قانون‌گذاری) بر قوانین کیفری کشورهای اسلامی و انواع رویکردهای پذیرفته‌شده در قوانین اساسی
رویۀ قضایی نهادها و دادگاه‌های قانون اساسی در خصوص اصل شریعت در دعاوی و موضوعات کیفری
روش و نظریه شورای نگهبان قانون اساسی در تطبیق قوانین کیفری با شرع
تجربه کشورهای اسلامی؛ زمینه‌ها و تحولات تاریخی و حقوقی، موفقیت‌ها و ناکامی‌ها
4. نتایج و آثار تعامل شرع و حقوق کیفری
موضع حقوقی-سیاسی کشورهای اسلامی در خصوص مسائل و موضوعات حقوق کیفری بین‌المللی
پیامدهای تعامل شرع و حقوق در تحقق عدالت
پیامدهای پذیرش رابطه شرع و حقوق کیفری در ساختارهای موجود دادرسی
آثار اساسی‌سازی منابع و اصول حقوق کیفری بر تفسیر و اجرای حقوق کیفری
تزاحم میان اصول قانون اساسی: آثار آن بر حقوق کیفری و راه‌حل‌ها
چالش‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی شرعی‌سازی حقوق کیفری با توجه به تنوع مذهبی در برخی از کشورهای اسلامی
نتایج پذیرش شرع به عنوان یکی از منابع حقوقی در تقریب نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی
پیامدهای پذیرش رسمی دوگانۀ شرع و حقوق در نظم حقوقی
چالش‌های بین‌المللی کشورهای اسلامی در پذیرش دوگانه شرع و حقوق در حوزه کیفری

طبقه بندی ها : حقوق و سیاست ،


همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق