در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی،چالش ها و راهکارهای پیش رو بین المللی 3725 نمایش

زمان برگزاری : 3 بهمن 1397 زمان اتمام : 4 بهمن 1397
برگزار کننده : مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
اگرچه تصادفات رانندگي از شايعترين حوادثى است كه سالانه ميليونها نفربراثرتصادف جــان خــود را ازدست مي دهنــد، ولي وجه تمايزكشــورايران اين است كــه روند شاخص تصادفات درمقايســه با ساير كشورها روبه افزايشی دارد که می توانند نشان دهنــده الگوى رانندگى پر خطــر در كشور ما باشد كــه بررسى عوامل موثــربر آن را ضرورى مى سازد. بديهــى اســت نوع رانندگى پر خطرازنظرميزان خطر و نيز ميــزان عمد و آگاهى راننده در انجام اين گونه رفتارهــا متفاوت است. رانندگى پرخطر جزئى از رفتار فرهنگى افراد درجوامع اســت زيرا بــه ارزشها، عادت، نگرش ها و سايــرعوامل مربوط است. لــذا زمانى مى توان ميزان تصادفات را كاهش داد كه رفتار رانندگى پرخطروعوامل موثر بر آن در يك فرهنگ های خاص بررسى شود. با وجود اين كه تاكنون تحقيقات متعددى درباره رانندگى پرخطر درداخل وخــارج كشورانجام شده ولى این موضــوع هنوز جاى بررسى بيشتر دارد. لذا هشتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی به منظور بررسی چالش ها و راهکارهای پیش رو در رانندگی پرخطر در بهمن 97 به میزبانی مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

وب سایت : crta9.sums.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 آذر 1397
آدرس دبیرخانه : شيراز، ميدان امام حسين (فلکه ستاد)، دانشكده پزشكي، ساختمان شماره2، طبقه8، مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت
محل برگزاری : شیراز
شماره تلفن تماس : 32309615-071 داخلی115
شماره فکس : 32309615-071 داخلی 1
ایمیل : roadsafety.workshop@gmail.com
محور ها : - بررسی سیاست های کلان سلامت بر کاهش سوانح ترافیکی
- بررسی نقش نهاد راهبر بر کاهش سوانح ترافیکی
- بررسی مدیریت واحد صحنه
- ارزیابی بانک های اطلاعاتی حوداث ترافیکی در ابعاد مختلف
- مداخلات موثر در سوانح ترافیکی در کشورهای در حال توسعه و ایران
- روند و تغییرات سوانح ترافیکی در سال های اخیر
- نقش ایمنی در سوانح ترافیکی
- علل و عوامل موثر بر سوانح ترافیکی
- نقش مرکزجامع هماهنگی حوداث ترافیکی

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی،چالش ها و راهکارهای پیش رو