در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اولین کنفرانس ملی چالش های قانون مدنی و مسائل نوپدید ملی 4501 نمایش

زمان برگزاری : 7 اسفند 1397 زمان اتمام : 7 اسفند 1397
برگزار کننده : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
قانون مدنی در سپهر حقوقی ایران به عنوان قانون مادر رشته های حقوق خصوصی معرفی می گردد؛ عنوانی که خلاهای تفسیری و تکمیلی سایر مقررات حقوق خصوصی همچون تجارت و ... را می توان با آن برطرف کرد. منبع اصلی این قانون نظریات مشهور فقهی است که در طول قرنها در خزینه فقه امامیه تثبیت شده است و حدود 1200 ماده از قانون مدنی دل در منطق فقهی دارند. در کنار فقه امامیه، مدونین قانون مدنی از تجربیات حقوق نوشته و به طور مشخص از حقوق سوئیس و فرانسه بهره برده اند. با لحاظ بهره مندی از منابع فقهی و غربی است که قانون مدنی توانسته است عنوان پایه ای ترین مقررات حقوقی را به خود اختصاص دهد.

وب سایت : civilcode.azaruniv.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 7 دی 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تبریز- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شماره تلفن تماس : 34327562-041
شماره فکس :
ایمیل : civilcode@azaruniv.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 10 بهمن 1397
محور ها : تحلیل اقتصادی از مفاهیم قانون مدنی
نظام خانواده قانون محور و اخلاق محور
مبنا شناسی مسئولیت مدنی
تعارض مفاهیم قانون مدنی با سایر قوانین و مقررات
جایگاه اصول کلی حقوقی در قراردادها
خلأهای قانون مدنی در جبران خسارت
موضوعات پیش قراردادی در قانون مدنی
نهادها و مفاهیم متروک و مبهم در قانون مدنی
وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت، دو تابعیت و بیگانگان غیرقانونی در قانون مدنی

طبقه بندی ها : حقوق و سیاست ،


 اولین کنفرانس ملی چالش های قانون مدنی و مسائل نوپدید