در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر بین المللی 3329 نمایش

زمان برگزاری : 9 بهمن 1397 زمان اتمام : 10 بهمن 1397
برگزار کننده : انجمن علمی فلسفه ایران. گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی.
هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر، بهمن 1397 در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.philorconf.org/2019/fa
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 10 آذر 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه خوارزمی
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : philorconf@gmail.com
محور ها : مبانی:
- چیستی فلسفه دین مقایسه­‌ای
- امکان و تحقق فلسفه دین مقایسه­‌ای
- روش فلسفه دین مقایسه­‌ای
- پیش فرض های فلسفه دین مقایسه ­‌ای
- تاثیر سنخ دین در مسائل فلسفه دین
- تعریف دین در فلسفه دین های مختلف
مسائل:
- مفهوم خدا یا امر متعالی
- براهین اثبات خدا/امر قدسی
- تجربه دینی و وحی
- زندگی پس از مرگ (جاودانگی انسان)
- مساله شر
- عقل و ایمان
- رابطه خدا و طبیعت (نسبت خدا و جهان)
- زبان دین
- معنای زندگی
- حقانیت و نجات و کثرت گرایی دینی
- صفات و افعال الهی
- خاستگاه دین
- انتظار بشر از دین و کارکردهای دین
- گفتگوی ادیان
- دین و اخلاقهفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر