در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سمنان / دامغان

سومین همایش ملی علوم زیستی ملی 2566 نمایش

زمان برگزاری : 15 اسفند 1397 زمان اتمام : 15 اسفند 1397
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
سومین همایش ملی علوم زیستی، اسفند 1397 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برگزار خواهد شد.

وب سایت : ncbs3.damghaniau.ac.ir:81
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 بهمن 1397
آدرس دبیرخانه : استان سمنان - دامغان- بلوار چشمه علی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان - حوزه معاونت پژوهشی - دفتر سومین همایش ملی علوم زیستی
محل برگزاری : دامغان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
شماره تلفن تماس : 35225058-023
شماره فکس :
ایمیل : ncbs3damghan@gmail.com
محور ها : زیست­‌شناسی جانوری- دام و آبزیان:
فیزیولوژی جانوری
سلولی تکوینی جانوری
اکولوژی جانوری
تکامل جانوران
دام، طیور و آبزیان
زیست­‌شناسی سلولی و مولکولی:
سلولی و مولکولی
ژنتیک
بیوشیمی
بیوفیزیک
بیوانفورماتیک
زیست­‌شناسی میکروبی - زیست فناوری:
باکتری‌شناسی
ویروس‌شناسی
میکروارگانیسمها
زیست فناوری
نانو زیست فناوری
زیست­‌شناسی کاربردی:
علوم پایه پزشکی
زیست فضا
فیزیولوژی ورزش
حقوق و مدیریت محیط زیست
زیست­‌شناسی گیاهی - علوم کشاورزی:
فیزیولوژی گیاهی
سیستماتیک و اکولوژی گیاهی
سلولی تکوینی گیاهی
زراعت و اصلاح نباتات
علوم باغبانی
گیاهان دارویی
تولیدات گیاهی
گیاهپزشکی

طبقه بندی ها : علوم پایه ،


سومین همایش ملی علوم زیستی