در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین همایش ملی خوانش انتقادی جامعه شناسان کلاسیک و مسایل جامعه ایران (جامعه شناسی ماکس وبر) ملی 2908 نمایش

زمان برگزاری : 14 اسفند 1397 زمان اتمام : 15 اسفند 1397
برگزار کننده : دانشگاه خوارزمی. انجمن جامعه شناسی ایران.
با توجه به برگزاری موفقیت آمیز همایش خوانش انتقادی دور کیم و مسایل جامعه ایران در زمستان سال 96، گروه جامعه شناسی بنا دارد هر سال در اسفند ماه به خوانش انتقادی یکی از جامعه شناسان کلاسیک و ربط نظریه های آنان با مسائل جامعه ایران بپردازد.
در این راستا، در زمستان سال جاری دومین همایش را درباره یکی از بنیانگداران اصلی جامعه شناسی – ماکس وبر- تحت عنوان خوانش انتقادی جامعه شناسی ماکس وبر و مسایل جامعه ایران برگزار خواهیم کرد.
ماکس وبر در میان بنیانگدار اصلی جامعه شناسی جایگاه و نقش مهمی دارد . تأثیر وی مشخصاً در مجادلات روش شناختی، در نظریه های جامعه شناسی، و در حوزه های مختلف جامعه شناسی مثل جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی فرهنگ /فرهنگی، جامعه شناسی اقتصادی، جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی دین، و نیز در مطالعه (البته نیمه تمام) دین اسلام... بارز است.

وب سایت : nccrtcsspi.khu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 19 بهمن 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه خوارزمی
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : nccrtcsspi@gmail.com
محور ها : 1. جامعه شناسی دین ماکس وبر و مسائل حوزه دین در ایران امروز.
2. جامعه شناسی تاریخی ماکس وبر و آموزه‌های آن برای درک مسائل امروز جامعه ایران؛
3. نقش روش شناسی ماکس وبر در تحلیل مسائل امروز جامعه ایران؛
4. جامعه شناسی اقتصادی و قدرت تببینی آن در مورد مسائل اقتصادی امروز جامعه ایران؛
5. قدرت تبیینی جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر در تحلیل مسائل سیاسی امروز جامعه ایران،
6. جامعه شناسی نظام اداری و بوروکراسی ماکس وبر و آموزه‌های آن برای تحلیل مسائل امروز ایران؛دومین همایش ملی خوانش انتقادی جامعه شناسان کلاسیک و مسایل جامعه ایران (جامعه شناسی ماکس وبر)