در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری ملی 12680 نمایش

زمان برگزاری : 5 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 5 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

وب سایت : hamayesh.iau-maragheh.ac.ir/cp2018
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 29 اسفند 1397
آدرس دبیرخانه : آذربایجان شرقی - مراغه-بلوار شهید درخشی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه-دانشکده علوم انسانی
محل برگزاری : مراغه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
شماره تلفن تماس : 37454519-041
شماره فکس :
ایمیل : cyber.padafand2018@gmail.com
محور ها : – قدرت نرم
– جنگ نرم
– دفاع سایبری
– امنیت سایبری
– اصول پدافند سایبری
– دیپلماسی پدافند سایبری
– مقابله با حملات سایبری
– نسل آینده تهدیدات سایبری
– شناسایی حملات اتی سایبری
– بومــــی سازی پدافند سایـبری
– اصول وچارچوب پدافند سایبری
– سرمایه اجتماعی ملــی وپدافند سایبری
– سرمایه اجتماعی بین المللی وپدافند سایبری
– زیست بوم سایبری ونقش ان در پدافند سایبری
– نقش سازمان ها ونهادهای ملی وبین المللی درپدافند سایبری
– نقدوبررسی قوانین ومقــــررات داخلی در حوزه پدافند سایبری
– نقد وبررسی قوانین ومقررات بین المللی در حوزه پدافند سایبری
– ومـــــــوضــوعات مرتبط با پـــــــــــدافـــــــــنـــــد سایـــــــــبـــــریدومین کنفرانس ملی پدافند سایبری