در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش مناسبات فلسفه و تمدن درجهان اسلام ملی 7282 نمایش

زمان برگزاری : 9 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 9 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه شهید بهشتی
​درباره ی چیستی تمدن و منطق چیره بر آن و به همان گونه درباره­ ی چیستی فلسفه و منطق راهبر آن، تعاریف و تفاسیر متنوع و متفاوتی وجود دارد. برخی تمدن را با تکیه بر عناصر معنوی و برخی دیگر با تکیه بر عناصر مادی یا هر دو تعریف می کنند و برخی نیز تمدن را امری تکاملی یا افولی و یا گسسته می بینند. فلسفه را گاهی دانشی انتزاعی دانسته اند که به موجود بما هم موجود می پردازد و گاهی دانشی که از پرتو وجود به موجودات پرداخته و مثلاً انسان را در انضمامیت اجتماعی و فرهنگی اش بررسی می کند. به رغم همه ی این اختلاف نظر ها، مناسبات فلسفه و تمدن همواره می تواند پرسشی بنیادین پیشاروی ما باشد. چرا که تمدن به سان امری انسانی با نیروهای اندیشه ی آدمی پیوندی ناگسستنی دارد.

وب سایت : ishistory.ir
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه شهید بهشتی
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : falsafeh-tamaddon@sbu.ac.ir
محور ها : اختلاف های تعریفی در مفهوم تمدن جهان اسلام
تفاوت های مدنیت و تمدن در جهان اسلام
مناسبات فلسفه و تمدن بر اساس تعریف سنتی فلسفه در جهان اسلام
چالش ثبات فلسفه و تاریخ مندی تمدن درجهان اسلام
جایگاه تمدن اندیشی در حکمت و اقسام آنهمایش مناسبات فلسفه و تمدن درجهان اسلام