در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی ملی 9903 نمایش

زمان برگزاری : 30 خرداد 1398 زمان اتمام : 31 خرداد 1398
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی اصفهان
با استعانت از پروردگار متعال،اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس واقع در دانشگاه صنعتی اصفهان با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و همکاری گروه های تربیت بدنی و فنی مهندسی دانشگاه های سراسر کشور در 30 الی31 خردادماه 1398 در اصفهان برگزار خواهد شد. اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی با توجه به رویکرد دوگانه، سعی دارد تا علاوه بر انتشار مقالات روزآمد در حیطه علوم ورزشی با همکاری محققین و علاقمندان به حوزه علوم ورزشی در ارسال مقالات ارزشمند خود به دبیرخانه همایش، ارتباطات کاربردی با علم فنی مهندسی با همکاری محققین و علافمندان به علوم فنی مهندسی، ایجاد نماید.

وب سایت : pe-tec.iut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 25 خرداد 1398
آدرس دبیرخانه : اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز تربیت بدنی
محل برگزاری : اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان
شماره تلفن تماس : 41-3912940-031
شماره فکس :
ایمیل : info.petec@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 10 خرداد 1398
محور ها : محورهای اصلی همایش:
1) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
2) بیومکانیک، بیومواد، مهندسی و فناوری ورزشی
3) فیزیولوژی، استعدادیابی و تغذیه ورزشی
4) مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و گردشگری ورزشی
5) کاربرد ابزارهای فنی و مهندسی در علوم ورزشی
6) سایر کاربردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد پزشکی ورزشی، بهداشت حرفه ای و طب کار، ارگونومی ورزشی و...
محورهای فرعی همایش:
1) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
1-1) شیوع سنجی و پیشگیری از آسیب های اسکلتی-عضلانی با بهره گیری از علوم فنی مهندسی
1-2) راهکارهای نوین نرم افزاری و پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اسکلتی-عضلانی با رویکرد فنی مهندسی
1-3) آسیب شناسی حوادث ورزشی در محیط های فنی و مهندسی
1-4) ساخت و ایمن سازی امکان، فضاها و تجهیزات ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی
1-5) بهره گیری از ابزارها و تجهیزات فنی مهندسی در پیشگیری و بازتوانی مشکلات اسکلتی-عضلانی
1-5) سایر کاربردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
2) بیومکانیک، بیومواد، مهندسی و فناوری ورزشی
2-1) ساخت تجهیزات ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی
2-2) تحلیل بیومکانیک ورزشی در حرکت ورزشکار و تجهیزات ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی
2-3) نوآوری و ابتکار تجهیزات ورزشی مرتبط با علوم پزشکی و فنی مهندسی (سخت افزاری و نرم افزاری)
2-4) بکارگیری ارگونومی در علوم ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی
2-5) بررسی و ارزیابی استحکام و ساختار مکانیکی تجهیزات ورزشی در ایجاد حوادث ورزشی (کوهنوردی، رزمی، ورزش های توپی، گروهی، آبی، و...) با رویکرد، فنی و مهندسی
2-6) ساخت و نوآوری در البسه و منسوجات صنعتی و ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی
2-7) بهره گیری از بیومواد در علوم ورزشی و ساخت تجهیزات ورزشی
8-7) سایر کاربردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد بیومکانیک ورزشی
3) فیزیولوژی، استعدادیابی و تغذیه ورزشی
3-1) بکارگیری علوم نوین بر پایه صنعت در استعدادیابی ورزشی
3-2) راهکارهای نوین نرم افزاری در فیزیولوژی ورزشی
3-3) شیوع سنجی و پیشگیری از بیماری های فیزیولوژیک با بهره گیری از علوم فنی مهندسی
3-4) بهره گیری از علوم ژن، snp و سلول های ماهواره ای در ورزش
4) مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و گردشگری ورزشی
4-1) راهکارهای نوین نرم افزاری در گردشگری، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و مدیریت ورزشی
4-2) بررسی ارتباط تجهیزات ورزشی با گردشگری، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و مدیریت ورزشی
4-3) ارتباط گردشگری، محیط زیست، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات، مدیریت ورزشی با مدیریت ورزش
4-4) بررسی، ارزیابی ژئومورفولوژی محیط های طبیعی با رویکرد ورزشی
4-5) مدیریت نوین(ابزار، تجهیزات و نرم افزار) امکان و تیم های ورزشی
4-6) بهره گیری از ابزارها و تجهیزات نوین در برپایی یک رویداد ورزشی در سطوح مختلف
4-7) سایر کابردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد مدیریت ورزشی
5) کاربرد ابزارهای فنی و مهندسی در علوم ورزشی
5-1) بهره گیری از ابزارهای الکتریکی(EKG، EMG، MotionAnalyzer، کینکت، VAR، تجزیه و تحلیل حرکت، سانترفیوژ، استخراج DNA، تردمیل، ارگومتر، دینامومتر الکتریکی، اسپاینال موس، بیو الکرتیکال امپدنس، پرسشنامه های دیجیتالی، و... )
5-2) بهره گیری از ابزارهای غیر الکتریکی(کولیس، خط کش منعطف، کالیپر، دینامومتر دستی، و... )
5-3) بهره گیری از ابزارهای نوین در پیکرشناسی، سوماتوتایپ و ویژگی های آنتروپومتریکی
5-4) بهره گیری از الکتروکاردیوگرام و ضربان قلب در حوزه علوم ورزشی
5-5) بهره گیری از موشن آنالیزر(تجزیه و تحلیل حرکت) و دستگاه های ثبت تکانه های حرکتی در حوزه علوم ورزشی
5-6) مقایسه دستگاه های ثبت توان هوازی و عملکردهای ورزشی
5-7) بهره گیری از بازیهای رایانه ای در علوم ورزشیاولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی