در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همدان / همدان

اولین همایش زندگی دانشجویی؛فرصت ها و آسیب ها ملی 4909 نمایش

زمان برگزاری : 26 تیر 1398 زمان اتمام : 26 تیر 1398
برگزار کننده : دانشگاه بوعلی سینا با همکاری سازمان اموردانشجویان، صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه علوم پزشکی همدان

وب سایت : basudormitory.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 30 خرداد 1398
آدرس دبیرخانه : همدان ، بلوار شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا-اداره امور دانشجویان، مستقر در خانه فرهنگ، دبیرخانه همایش زندگی دانشجویی
محل برگزاری : همدان - دانشگاه بوعلی سینا
شماره تلفن تماس : 38380664 - 081
شماره فکس :
ایمیل : dormitory@basu.ac.ir
محور ها : - آسیب ها و فرصت های دوران دانشجویی
- نقش مراکز مشاوره و مدد کاری در مدیریت بحران های زندگی دانشجویی
- آسیب های اجتماعی و روانی، اعتیاد و شکست های عاطفی
- جامعه پذیری و الزامات زندگی دانشجویی
- تجارب مدیریت مشارکتی، نقش تشکل های دانشجویی و شوراهای صنفی
- هم زیستی با دانشجویان بین المللی و تفاوت های فرهنگی
- نقش ورزش در زندگی دانشجویی
- خیرین و بخش خصوصی در حوزه دانشجویی
- راهکارهای مصرف بهینه حامل های انرژی و سایر مصارف
- تنوع و کیفیت تغذیه دانشجویان ساکن در سراها
- سراهای غیردولتی غیردولتی، چالش ها و فرصت های فرارو
- تجارب موفق دانشگاه ها در خصوص اداره سراهای دانشجویی
- مطالعه تطبیقی نظام خدمات رفاهی و خوابگاهداری در دانشگاه های جهان
- ایده های نو و ویژه در حوزه خدمات دانشجویی
- اخلاق و زندگی دانشجویی
- خاطره نویسی، عکس، فیلم مستند و تجارب مدیریتی از زندگی دانشجویی

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


اولین همایش زندگی دانشجویی؛فرصت ها و آسیب ها