در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن بین المللی 10200 نمایش

زمان برگزاری : 31 مرداد 1398 زمان اتمام : 2 شهریور 1398
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی تبریز

وب سایت : www.safe2019.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 اردیبهشت 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تبریز
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : ۱- مدیریت ایمنی راه
۲- ایمنی زیر ساخت ها و راه
۳- وسایل نقلیه ایمن
۴- ایمنی کاربران راه
۵- خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در حوادث ترافیکی
۶- ثبت مصدومیت های ترافیکی
۷- جامعه ایمن و ایمنی ترافیک: چالش ها و راهکارها
۸- جامعه ایمن در کشورهای درحال توسعه
۹- ارزشیابی برنامه ها در جامعه ایمن
۱۰- آینده نگاری در ارتقای ایمنی
۱۱- ایمنی گروههای آسیب پذیر
۱۲- ثبت مصدومیت ها
۱۳- ارتقای ایمنی مبتنی برشواهد
۱۴- پیشگیری از خشونت و خودکشی
۱۵- پیشگیری از سوختگی
۱۶- ایمنی کودکان در بحران های بین المللی
۱۷- ایمنی شغلی
۱۸- سایر موضوعات مرتبط

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ، ورزش و سلامت ،


بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن