در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز بین المللی 14033 نمایش

زمان برگزاری : 5 تیر 1398 زمان اتمام : 5 تیر 1398
برگزار کننده : دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

وب سایت : scitpc.ut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 29 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 خرداد 1398
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : 88736992-021
شماره فکس : 88742632-021
ایمیل :
محور ها : * محور اول: مبانی، اصول و جایگاه همزیستی مسالمت‌آمیز در آموزه‌های اسلامی
جایگاه تسامح، مدارا و صلح در آموزه‌های اسلامی
قواعد ناظر بر روابط اجتماعی مسالمت‌آمیز در آموزه های اسلامی
جایگاه حقوق بشر به‌ویژه حق بر متفاوت بودن در آموزه‌های اسلامی
* محور دوم: جلوه‌های همزیستی مسالمت‌آمیز در تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی
همزیستی مسالمت‌آمیز در اندیشة متفکران مسلمان
معرفی تجربه‌های زیسته همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه
اشتراکات فرهنگی-تاریخی اقوام و همزیستی مسالمت‌آمیز
مدارای مذهبی حاکمان مسلمان در تاریخ و تمدن اسلامی
نقش هنر در تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز
* محور سوم: چالش‌های فراروی تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز
چالش‌های نظری فراروی تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز
چالش‌های عملی فراروی تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز
نقش خوانش‌های واگرایانه از متون دینی در عدم تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز
* محور چهارم: راهبردها و راهکارهای تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز
راهبردها و راهکارهای نظری تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز
راهبردها و راهکارهای عملی تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز
بازخوانی اندیشه‌های تقریبی در تحقق وحدت اسلامی
راهبردهای تمدن نوین اسلامی برای تحقق همزیستی مسالمت‌آمیزکنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز