در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

بیست ویکمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران ملی 7550 نمایش

زمان برگزاری : 25 تیر 1399 زمان اتمام : 27 تیر 1399
برگزار کننده : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. انجمن شیمی ایران.

وب سایت : icc21.azaruniv.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 دی 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 اسفند 1398
آدرس دبیرخانه : تبریز،خیابان ورزش، پردیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محل برگزاری : تبریز-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شماره تلفن تماس : 04131452082
شماره فکس :
ایمیل : 21chemistrycongress@gmail.com
محور ها : شیمی آلی
روش های نوین سنتزترکیبات آلی
طیف سنجی ترکیبات آلی
شیمی فیزیک ترکیبات آلی
شیمی فضایی، طراحی و مدل سازی مولکولی
بیو شیمی و شیمی دارویی
شیمی پلیمر
شیمی هتروسیکل ها و مایعات یونی
شیمی سبز
فتو شیمی
نانو شیمی آلی
آموزش شیمی
شیمی تجزیه
الکتروشیمی تجزیه
اسپکتروسکوپی تجزیه ای
روشهای کروماتوگرافی و جداسازی
کمومتریکس
شیمی تجزیه محیط زیست
حسگرها و زیست حسگرها
شیمی تجزیه و استانداردها
نانو شیمی تجزیه ای
آموزش شیمی
شیمی فیزیک
الکتروشیمی
ترمودینامیک شیمیایی
سینتیک شیمیایی
شیمی سطح و حالت جامد
بیو شیمی فیزیک
شیمی فیزیک نظری و محاسباتی
مکانیک کوانتومی
طیف سنجی
مکانیک آماری
شیمی فیزیک پلیمرها
شیمی فیزیک کاربردی
نانو شیمی فیزیک
آموزش شیمی
شیمی معدنی
سنتز و شناسایی ترکیبات معدنی
طیف‌سنجی ترکیبات معدنی
سینتیک و مکانیسم واکنش‌های معدنی
شیمی آلی فلزی
شیمی کاتالیست
شیمی زئولیت ها
بیوشیمی معدنی
شیمی پلیمرهای معدنی
نانو شیمی معدنی
آموزش شیمی
شیمی کاربردی
شیمی و فناوری محیط زیست، تصفیه آب و پساب
شیمی و فناوری پلیمر، رنگ و غشاء
الکتروشیمی صنعتی و خوردگی
شیمی و فناوری انرژی های نو
شیمی صنایع معدنی
شیمی و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی
شیمی و صنایع غذایی و دارویی
فناوری نانو در صنعت
آموزش شیمی
فیتو شیمی
جداسازی و تخلیص ترکیبات طبیعی
شیمی روغن های اسانسی
پروتنومیکس
سنتز و سمی سنتز ترکیبات طبیعی
شیمی داروهای گیاهی
شناسایی ترکیبات طبیعی
شیمی و فناوری مواد آرایشی و بهداشتی طبیعی
روشهای محاسباتی در مطالعه ترکیبات طبیعی
آموزش شیمی

طبقه بندی ها : علوم پایه ،


بیست ویکمین کنگره شیمی انجمن شیمی ایران