در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران ملی 5453 نمایش

زمان برگزاری : 4 اردیبهشت 1399 زمان اتمام : 6 اردیبهشت 1399
برگزار کننده : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

وب سایت : crci.uswr.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 بهمن 1398
آدرس دبیرخانه : تهران، اوین، بلوار دانشجو -خیابان کودکیار - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ساختمان فارابی- طبقه دوم
محل برگزاری : تهران - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
شماره تلفن تماس : 22180083-داخلی2814
شماره فکس :
ایمیل : crci@uswr.ac.ir
محور ها : - نظریه ها، مکاتب و رویکرد ها در مشاوره توانبخشی
- ابزار و سنجش ارزیابی در مشاوره توانبخشی
- مهارت ها، نگرش ها و الزام های حرفه ای مشاورتوانبخش( صلاحیت های حرفه ای مشاور ان توانبخشی)
- آسیب های نو پدید در حیطه مشاوره توانبخشی
- مشاوره توانبخشی در بیماریهای مزمن جسمی و غیرقابل علاج
- مشاوره توانبخشی در معلولیتهای جسمی
- مشاوره توانبخشی در اختلالات روانشناختی ناتوانکننده
- مشاوره توانبخشی در آسیبهای اجتماعی
- مشاوره توانبخشی در حوادث و بلایای طبیعی و انسانی
- مشاوره توانبخشی و سالمندی
- مشاوره توانبخشی، اعتیاد و سوء مصرف موارد
- مشاوره توانبخشی، نقص و نارسائی در ساختار و کارکرد خانواده
مشاوره توانبخشی و مراقبین حرفه ای ( مراقبت از مراقبت کنندگان)

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران