در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی ملی 6067 نمایش

زمان برگزاری : 2 خرداد 1399 زمان اتمام : 1 تیر 1399
برگزار کننده : دانشگاه علوم انتظامی امین

وب سایت : apu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 اردیبهشت 1399
آدرس دبیرخانه : ايران - تهران- انتهای اتوبان شهید همت غرب-بزرگراه شهید خرازی -دانشگاه علوم انتظامی امین
محل برگزاری : تهران - دانشگاه علوم انتظامی امین
شماره تلفن تماس : 021-48931864
شماره فکس :
ایمیل : pukosar@police.ir
محور ها : مبانی دینی و نظری تعامل ارتباطی اجتماعی پلیس
تعامل ارتباطی اجتماعی پلیس با نهادها، گروه های اجتماعی
تکالیف شهروندان در تعامل ارتباطی اجتماعی با پلیس
مهارت های ارتباطی اجتماعی پلیس های ماموریتی
چشم انداز و افق آینده تعامل ارتباطی اجتماعی پلیس