در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

یازدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری ملی 2254 نمایش

زمان برگزاری : 8 خرداد 1399 زمان اتمام : 9 خرداد 1399
برگزار کننده : دانشگاه ارومیه

وب سایت : 11acgt.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 26 فروردین 1399
آخرین مهلت ثبت نام : 11 اردیبهشت 1399
آدرس دبیرخانه : ارومیه - دانشگاه ارومیه - دانشکده علوم - گروه ریاضی
محل برگزاری : ارومیه - دانشگاه ارومیه
شماره تلفن تماس : 04432755293
شماره فکس :
ایمیل : 11gtacc@urmia.ac.ir
محور ها : نظریه گراف.
نظریه جبری گراف.
ترکیبات.
ترکیبات جبری.
متروید.یازدهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری