در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران ملی 5023 نمایش

زمان برگزاری : 17 اسفند 1394 زمان اتمام : 18 اسفند 1394
برگزار کننده : دانشگاه تربیت مدرس - قطب علمی جغرافیای سیاسی
همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران در اسفند سال 1394 در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : prsogt.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 بهمن 1394
آدرس دبیرخانه : تهران - دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، اتاق شماره ۱۰۷، دفتر قطب علمی جغرافیای سیاسی
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تربیت مدرس
شماره تلفن تماس : 02182884671
شماره فکس :
ایمیل : info@prsogt.ir
محور ها : تجارب جهانی در مدیریت و ساماندهی پایتخت ها؛
اثرات جهانی شدن و روابط بین المللی در مدیریت و ساماندهی شهر تهران؛
مخاطرات طبیعی و محیط زیستی و راه کارهای ساماندهی آنها در شهر تهران؛
چالش های جمعیتی و مهاجرت و راه کارهای آن در ساماندهی شهر تهران؛
چالش ها و راه کارهای مدیریتی ساماندهی شهر تهران؛
عدالت اجتماعی و فضایی و ساماندهی شهر تهران؛
چالش ها و راه کارهای اجتماعی، فرهنگی و هویتی در ساماندهی شهر تهران؛
چالش ها و راه کارهای اقتصادی ساماندهی شهر تهران؛
نقش بخش خصوصی (بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی) و صنعت ساختمان در ساماندهی شهر تهران؛
چالش ها و راه کارهای کالبدی- فضایی، معماري و اثرات آن در ساماندهی شهر تهران؛
چالش ها و راه کارهای شبکه ارتباطی و حملونقل در ساماندهی شهر تهران؛
چالش ها و راه کارهای حقوقی ساماندهی شهر تهران؛
راه کارهای فناورانه در ساماندهی شهر تهران؛
تعامل بهینه تهران با شهرک های اقماری، حاشیه ها و پسکرانه های آن؛
ساماندهی تقسیمات سیاسی- اداری شهر تهران؛
تعامل سطوح مدیریت سیاسی در سطح استانی، ملی، منطقه ای و جهانی؛
مدیریت امنیت عمومی و پدافند غیر عامل در شهر تهران؛
مدیریت سلامت، ورزش و بهداشت محیط در شهر تهران.

طبقه بندی ها : جغرافیا ،


همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران