در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی ملی 4948 نمایش

زمان برگزاری : 30 اردیبهشت 1395 زمان اتمام : 30 اردیبهشت 1395
برگزار کننده : دانشگاه ياسوج
نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه یاسوج برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.fnclis.yu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 فروردین 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 فروردین 1395
آدرس دبیرخانه : استان کهگيلويه و بوير احمد، ياسوج، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ياسوج
محل برگزاری : یاسوج - دانشگاه یاسوج
شماره تلفن تماس : 07431001411
شماره فکس :
ایمیل : fnclis@yu.ac.ir
محور ها : محورهای قرآن و حدیث:
معناشناسی واژگانی
ابزارهای ریشه شناسی، آواشناسی و تأثیر آنها در فهم معانی واژگان
نقد و بررسی روش معجمی در فهم واژگان )کتب مفردات، کتب لغت، ...(
روششناسی معاجم قرآنی
روشهای جستجوی معجمی واژگان قرآنی
جایگاه و اصالت شعر جاهلی در فهم واژگان قرآن
معناشناسی تاریخی واژگان
واژه شناسی اصطلاحات قرآن و حدیث
جایگاه علوم در فهم واژگان
جایگاه و اصالت کتاب مقدس در فهم واژگان قرآن
تأثیر پیش فرضهای کلامی، تاریخی، .... در فهم واژگان قرآن و حدیث
جایگاه علوم قرآن و علم قرائات در پیدایش علم اللغه
واژه پژوهی اسلامی و تحول زبان عربی
حجیت قول لغوی در بیان مفهوم واژه در حوزه تفسیر و حدیث
ارتباط حوزه واژه پژوهی با تفسیر
زبانشناسی معاصر و واژهپژوهی قرآنی
آسیب شناسی واژه پژوهی
بیان تاثیر و تأثر کتب مفردات از یکدیگر
معاجم قرآنی و جریانهای فکری تاریخی
آسیب های تاثیر و تاثر کتب مفردات از یکدیگر
نقد و بررسی روش معناشناسی واژگانی
نقد معاصر و واژه پژوهی قرآنی
نقد و بررسی روایات صحابه و تابعان در بیان مفهوم واژگان قرآن
آسیب شناسی تفاسیر در بیان مفاهیم واژگان قرآن
آسیب شناسی ترجمه ها در بیان مفاهیم واژگان قرآن
آسیب شناسی نقد معاصر در حوزه های لغت شناسی قرآنی
مستشرقان و رویکردهای واژه پژوهی قرآنی
بررسی تطبیقی واژه پژوهی بین شیعه و اهل سنت
مقایسه تطبیقی نظریات زبانشناسی و نقد معاصر با شیوههای واژه پژوهی قدیم و جدید
و سایر موضوعات مرتبط ...
محورهای دانش فقه، اصول و حقوق اسلامی:
تاثیر واژه پژوهی در دانش فقه
پژوهش واژگان موثر در اجتهاد نوین
واژه پژوهی در آثار فقهای معاصر
تاثیر واژه پژوهی در فرایند استنباط احکام
تاثیر واژه پژوهی در فهم فقیه از موضوعات فقهی
میزان توجه فقهاء به واژه پژوهی در کتب فقه الحدیث
واژه شناسی در حوزه مباحث فقه عبادی، فقه اقتصادی، فقه سیاسی و فقه جزا و ... .
آسیب شناسی کارکرد واژه پژوهی در استنباط احکام
واژه شناسی و واژه پژوهی اصطلاحات فقهی
تاریخچه و دیرینه شناسی واژه پژوهی
آثار فقهی برجسته در واژه پژوهی
واژه پژوهی در دانش اصول فقه
واژه پژوهی حوزه مباحث الفاظ
قول لغوی در اثبات معنای حقیقی و مجازی
واژه پژوهی حوزه یقین
مفهوم حجیت یقین
واژه پژوهی حوزه ظنون و امارات
حجیت قول لغوی در بین قدما و متاخران
مبانی حجیت قول لغوی
حکم ظن ناشی از قول لغوی
کارکرد قول لغوی در تعیین موارد استعمال الفاظ
بررسی تعارض عرف با قول لغوی
واژه پژوهی در حوزه شک
کارکرد واژه پژوهی در اصول عملیه
واژه پژوهی در اصطلاحات اصول فقه
واژه پژوهی در حقوق اسلامی
پژوهش در واژگان مورد اختلاف در قانون مجازات اسلامی
پژوهش در واژگان مورد اختلاف در قانون مدنی
پژوهش در واژگان کلیدی قوانین موضوعه
و سایر موضوعات مرتبط ...
محورهای فلسفه و کلام اسلامی:
واژه های پر بسامد در فلسفه اسلامی و پیشینه آنها در ادبیات عرب
واژه شناسی های فیلسوفان مسلمان )نظیر فارابی، ابن سینا، ملاصدرا و...(
نظر ابن سینا در مورد تطور دلالی الفاط از عربی به معنای اصطلاحی فیلسوفان
ریشه های یونانی مصطلحات فیلسوفان اسلامی
نقش فیلسوفان نخستین اسلامی )کندی، فارابی و...( در معادل سازی واژگان فلسفی
فارسی نویسی فیلسوفان مسلمان و فارسی سازی واژگان مصطلح فلسفی
ترادف و تباین واژههای معادل یونانی با عربی
مقایسه تطبیقی واژه هایی نظیر ملکه، قوه، وجود، ماهیت و... در زبان عربی و لاتین قرون
وسطایی
جایگاه فهم عامه ) sense common ( در فلسفه تحلیلی و فلسفه اسلامی
مقایسه واژههایی نظیر جوهر، عرض، ماده، صورت، علتت و .... در بتین متکلمتان و فیلستوفان و عرفتای
مسلمان
واژه پژوهی هرمنوتیکی
تفاوت کاربردهای کلامی و قرآنی و روایی از برخی الفاظ و اصطلاحات
اشتراک و افتراق واژگان کلامی نحلههای متکلمان در برداشت آنان از آموزههای دین
تاثیر واژه شناسی و زبانشناسی بر مباحث هستی شناختی در فلسفه، کلام و عرفان اسلامی
و سایر موضوعات مرتبط.نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی