در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اردبیل / اردبیل

دومین همایش ملی روانشناسی مدرسه ملی 4115 نمایش

زمان برگزاری : 23 اردیبهشت 1395 زمان اتمام : 23 اردیبهشت 1395
برگزار کننده : دانشگاه محقق اردبیلی
دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه با مجوز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/schpsy
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 آذر 1394
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 فروردین 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی
شماره تلفن تماس : 09370868024
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 28 فروردین 1395
محور ها : پیشگیري
آموزش مهارتهاي اجتماعی، زندگی و ارتباطی به دانش آموزان
نقش انجمن اولیاء و مربیان در پیشگیري از مشکلات تربیتی و تحصیلی
نقش ارتباط خانواده با مدرسه در پیشگیري از مشکلات تربیتی و تحصیلی
ارزیابی و تشخیص
ارزیابی محتواي درسی و برنامههاي آموزشی
آسیبشناسی آزمونهاي شناختی، رفتاري ، استعداد و رغبت در مدارس
ساخت و هنجاریابی آزمونهاي شناختی، رفتاري، استعداد و رغبت در مدارس
آموزشو یادگیري
آموزش مجازي
روشهاي آموزشی
سبکهاي یادگیري
نقش آموزش در مدارس خاص(مدارس شاهد و ایثارگر، غیرانتفاعی، نمونه دولتی و)
خدمات مشاورهاي-مداخلهاي
مدیریت رفتار در مدرسه
مشاورهي فردي و گروهی
مشاورهي تحصیلی، شغلی و خانوادگی
نقش مشاور و مربی پرورشی در مدارس
چالشها در روانشناسی مدرسه
تخصصگرایی در روانشناسی مدرسه
صلاحیت حرفهاي در روانشناسی مدرسه
برنامه ها و استاندارهاي آموزشی در روانشناسی مدرسه
آسیبهاي روانی، اجتماعی و تحصیلی دانشآموزان
رفتارهاي پرخطرِ دانشآموزان
مشکلات رفتاري و هیجانی دانش آموزان
مشکلات اجتماعی و ارتباطی دانش آموزان
مشکلات یادگیري و تحصیلی دانش آموزان
سایر حوزهها و زمینه هاي مرتبط با روانشناسی مدرسه

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


دومین همایش ملی روانشناسی مدرسه