در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

نخستین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی ملی 5828 نمایش

زمان برگزاری : 10 شهریور 1395 زمان اتمام : 11 شهریور 1395
برگزار کننده : دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد به عنوان نهاد آموزش عالی منابع طبیعی در قلب زاگرس در پایتخت آب ایران (استان چهار محال و بختیاری) در نظر دارد نخستین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی را
در تاریخ 10 و11 شهریور ماه 1395 برگزار نماید.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/zagros95
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 تیر 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 15 مرداد 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : شهر کرد - دانشگاه شهر کرد
شماره تلفن تماس : 09139710529
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 1 مرداد 1395
محور ها : جنگلداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
مرتع داری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
آبخیزداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
محیط زیست و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
شیلات و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
محور ویژه1: تغییر اقلیم و چالش های تأمین منابع آبی در زاگرس مرکزی
محور ویژه2: زوال بوم سازگان های زاگرس مرکزی

طبقه بندی ها : کشاورزی ، محیط زیست ،


نخستین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی