در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

دومین همایش کاربرد ایزوتوپ های پایدار ملی 6224 نمایش

زمان برگزاری : 22 اردیبهشت 1395 زمان اتمام : 23 اردیبهشت 1395
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد - مرکز تحقیقات آب های زیرزمینی
هدف برگزاري دومين همايش ملي کاربرد ايزوتوپ هاي پايدار:
آشنايي با تحقيقات انجام شده و پتانسيل يابي استفاده از فناوري ايزوتوپ هاي پايدار در کشور
بررسي دست آوردهاي جديد دستگاهي، روش هاي آناليز جديد و کاربردهاي جديد فناوري ايزوتوپ هاي پايدار

وب سایت : asi2016.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 اسفند 1394
آدرس دبیرخانه : مشهد - ميدان آزادی - دانشگاه فردوسي مشهد - دانشکده علوم - گروه زمين شناسی - مرکز تحقيقات آب‌های زيرزمينی (متآب)
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن تماس : 05138804154
شماره فکس :
ایمیل : asi2016@um.ac.ir
محور ها : الف: محورهای کلی همايش کاربرد ايزوتوپ های پايدار (کاپ) :
1) کاپ در تداخل اتمسفر – هيدروسفر - ليتوسفر
2) کاپ در مطالعات منابع آب، پالئوکليماتولوژي و تغييرات محيطي گذشته
3) کاپ در مديريت تامين آب و تکامل چرخه آب
4) کاپ در فهم رفتار و عملکرد اکوسيستم و چرخه مواد غذايی
5) کاپ در تکامل ژئوشيميايی منابع آب های سطحي و زيرزمينی
6) کاپ در مطالعات آلودگی آبها و تجزيه آلوده کننده هاي ارگانيکي
7) کاپ در مطالعات علوم زيست محيطی و پزشکی
8) کاربرد ژئوشيمي ايزوتوپي گازها در مطالعات علوم زمين، منابع آب و پزشکي
دست آوردها و فناوری‌های جديد دستگاهی و روش‌های آناليز جديد در کاپ
ب: محورهاي جزئی همايش کاربرد ايزوتوپ های پايدار (کاپ):
1) کاپ در رديابي چرخه عناصر (C، N، S، H و O)
2) کاپ در بررسي تغييرات آب و هوايي و تکامل اتمسفر و محيط اوليه زمين
3) کاپ در مطالعات اکوسيستمي، اکولوژي و سيستم هاي بيولوژيکي
4) کاپ در بررسي اثر متقابل آب و سنگ
5) مطالعات ايزوتوپي در اکتشاف و فهم بهتر ذخاير معدني
6) بيوژئوشيمي و ژئوشيمي ايزوتوپي (رسوبي، دريايي، آلي)
7) کاپ در بازسازي آب و هواي گذشته و شيمي درياهاي قديمه
8) کاپ در اکتشافات مواد هيدروکربوري و منشا شورابه­هاي نفتي
9) تغييرات ايزوتوپي ناشي از دياژنز و فرايندهاي ژئوشيميايي
10) کاپ در چينه­ شناسي ايزوتوپي
11) کاپ در چرخه آب، مطالعات حوضه آبريز و ليمونولوژي ايزوتوپي
12) کاپ در رديابي منشاء و اختلاط آبهاي­ زيرزميني و تعيين سن نسبي آبها
13) کاپ در تشخيص منشاء آلودگي و رديابي آلودگي در منابع آب و خاک
14) کاپ در بررسي اثرات محيطي زهآب معادن، شيرابه زباله ها و فاضلاب ها
15) کاپ در پايش طبيعي و مصنوعي منابع آب و خاک در مکان هاي آلوده
16) کاپ در تجزيه مواد ارگانيکي و رديابي DIC و DOC در منابع آب
17) تفريق ايزوتوپي گازها و بخارات آلوده در محيط غير اشباع
18) کاپ در پزشکي
19) کاپ در باستان شناسي
20) چگونگی نمونه برداری و آناليز ايزوتوپی نمونه های گاز، آب و سنگ
21) ارايه آخرين دست ­آورد­هاي دستگاهی و آناليز ايزوتوپ های پايدار

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، کشاورزی ، علوم پایه ،


دومین همایش کاربرد ایزوتوپ های پایدار