در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

چهارمین کنگره خودمراقبتی و آموزش بیمار ملی 4113 نمایش

زمان برگزاری : 30 دی 1394 زمان اتمام : 2 بهمن 1394
برگزار کننده : انجمن علمی آموزش پژشکی ایران
چهارمین کنگره خودمراقبتی و آموزش بیمار در تهران برگزار می شود.

وب سایت : 4patient-education-congress.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 آذر 1394
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 12 دی 1394
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
شماره تلفن تماس : 02161192353
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : - سیاست گذاری و توسعه برنامه های خود مراقبتی و آموزش بیمار.
- جایگاه خود مراقبتی و آموزش بیمار در طرح تحول نظام سلامت.
- استانداردها، روش ها و منابع آموزش بیمار.
- اثر بخشی خود مراقبتی و آموزش بیمار در اقتصاد سلامت
- آموزش بیمار در مراکز ارائه خدمات(سرپایی، بستری)
- خود مراقبتی و آموزش بیمار در بیماری های مزمن
- آموزش بیمار، کاهش خطاهای پزشکی، عوارض و خطاهای دارویی
- جایگاه آموزش خانواده در مدیریت بیماری.
- مراقبت گروهی،ارتباط بین رشته ایی و آموزش بیمار.
- استفاده از فناوری های نوین در خود مراقبتی و آموزش بیمار

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


چهارمین کنگره خودمراقبتی و آموزش بیمار