در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران با محور خط مشی گذاری عمومی ملی 3853 نمایش

زمان برگزاری : 29 دی 1394 زمان اتمام : 29 دی 1394
برگزار کننده : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیریت دولتی رکن و پایه هر حکومتی است. مجری قانون اساسی دولت است و مدیریت دولتی خود دولت در عمل محسوب می شود. از این رو با توجه به این که بخش اعظمی از توجه به امور اداره کشور را دولت عهده دار بوده و تقریباً بخش های دیگر نیز متأثر از مدیریت دولتی هستند، ضرورت پرداختن به این حوزه احساس می شود. برای داشتن مدیریت اثربخش در خدمات دولتی در ایران یا به-عبارت دیگر اعمال مدیریتی که بتواند پاسخگوی چالش های مدیریت دولتی در ایران باشد، می بایست خط مشی ها و راهکارهایی اتخاذ شود که، متغیرها و چالش هایی چون عدم تمرکز، برون سپاری، بکارگیری تکنیک های بازار در بخش عمومی، بازسازی و نوسازی منابع انسانی، مشتری مداری، انعطاف، کوچک سازی و نتیجه محوری را در جهت حصول به بهره وری و نهایتا دستیابی به عدالت اجتماعی محقق کند. بنابراین برای تشریح هرچه بهتر و بیشتر این حوزه، خط مشی گذاری عمومی که از اساسی ترین وظایف دولت ها محسوب می شود از اهمیت زیادی برخوردار است.
باید دانست که اهمیت خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دولتی به اندازه اهمیت تصمیم گیری در مدیریت است. خط مشی های عمومی حلقه پیوند دهنده دولت و جامعه هستند؛ آن ها سازوکارهای اعمال اراده ملی هستند که مدیریت دولتی، متولی اجرای آن هاست.
از یک سو به دلیل گستردگی اثرگذاری سیاست های این حوزه بر آحاد جامعه، انتقادات بسیاری از چگونگی و نحوه اجرای فرایند های خط مشی های عمومی وجود دارد؛ بطور کلی خط مشی گذاری عمومی در معرض حوادث متعدد و شکست های جدی بسیاری است. در دل این حوادث و شکست ها ، شرایط، مسیر ها و نتایج متناقض و نامطمئن ، مقرارات زدایی ها ، مقرارات بیش از حد ، سیاست های مفسده انگیز ، عدم برنامه ریزی، عدم پاسخگویی، نبود شفافیت ، تسلط گرو هها و افراد و سازمان های خاص و... نقش آفرین هستند. در واقع شبکه پیچیده ای از فرایند ها و حوادث مختلف، زمینه شکست خط مشی های عمومی را فراهم می آورد. با این حال اگر چه پژوهشگران در سراسر دنیا، راه حل های مختلفی را برای بررسی این مسائل ارائه نموده و تلاش های بسیاری را برای درک، شناخت و کاهش موانع خط مشی ها انجام داده اند، لکن پرداختن به چنین موضوعی در ایران تازگی داشته و نیازمند پژوهش های فراوانی در راستای شناخت موانع و تنگناهای بومی فرایندهای خط مشی های عمومی این مرز و بوم به جهت رفع هر چه تمامتر آن ها ست.
از سوی دیگر باید به امر توجه داشت که خط‌مشی‌گذاری عمومی دانشی چندرشته‌ای است که به ضرورت، دانش‌های گوناگون از رشته‌های متفاوت را به استخدام خود در می‌آورد. اگر از ماهیت چندرشته‌ای خط‌مشی‌گذاری عمومی غفلت شود، دانش‌پژوهان هر رشته علمی از منظر خود به یک خط‌مشی عمومی توجه خواهند کرد و فقدان زبان مشترک و نگاهی جامع، همگان را آزار خواهد داد و غفلت از این موضوع تساهل مدیران دولتی در بهره‌گیری از مبانی علمی اداره بخش عمومی و خط‌مشی‌گذاری را افزون خواهد ساخت. علاوه بر این دانش‌پژوهان رشته‌های گوناگون در نقد خط‌مشی‌ها و مدیریت دولتی به زبانی ناقص تمسک خواهند جست و در نتیجه همکاری چندجانبه برای ارتقای سطح تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری دولتی محقق نخواهد شد.
آیا برای حل مسائل مطرح شده ، راهی به جز گفتگو و گفتمان وجود دارد؟ آیا برای افزایش خودآگاهی اجتماعی نسبت به مسائل گوناگون، نیازمند زبانی مشترک و صدایی متحد در میان دانش‌پژوهان نیستیم؟ در این راستا تلاش برای برگزاری کنفرانس مدیریت دولتی و خط‌مشی‌گذاری عمومی، به ایجاد زبانی مشترک در میان صاحب‌نظران رشته‌های گوناگون کمک خواهد کرد. بر این اساس، زبان مشترک دانش‌پژوهان به ارتقای سطح نقادی در جامعه علمی نسبت به خط‌مشی‌های عمومی منجر خواهد شد و در نهایت، پاسخگویی دولت و شفافیت حاصل می‌گردد.
در نتیجه برآنیم تا در نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی به بررسی جنبه های گوناگون خط مشی گذاری به منزله ی دغدغه اصلی در اداره عمومی کشور، بوروکراسی ومدیریت دولتی، چالش ها و فرصت های پیش رو در زمینه هایی که اشاره گردید، بپردازیم.

وب سایت : www.paconference.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 آبان 1394
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 آذر 1394
آدرس دبیرخانه : تهران، تهران - کارگر شمالی - جنب پل نصر (گیشا) - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محل برگزاری : تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : 02122874490
شماره فکس :
ایمیل : info@paconference.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 10 دی 1394
محور ها : 1. مدیریت دولتی: نظریه ها، کارکردها و چالش ها
• مدیریت دولتی ، نظریه ها و رویکردها
• مدیریت دولتی و بوروکراسی
• بایسته ها و بنیادهای اسلامی در مدیریت دولتی ایران
• چالش های ساختاری اداره دولت در ایران
• مدیرت دولتی و چالش بهره وری
• حکومت الکترونیک وچالش های پیشرو
• مدیریت دولتی و نقش مردم
• مدیریت دولتی و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
2. خط‌مشی‌گذاری عمومی، بنیان‌ها وکارکردها
• حقوق، سیاست و خط‌مشی عمومی
• آینده‌پژوهی و خط‌مشی گذاری عمومی
• سازمان‌های مردم‌نهاد و خط‌مشی‌گذاری عمومی
• خط‌مشی‌گذاری عمومی و عدالت اجتماعی
• حکومت دینی و خط‌مشی‌گذاری عمومی
• دلالت های دینی-اسلامی برای خط مشی گذاری عمومی
• شفافیت و پاسخگویی در عرصه خط‌مشی‌گذاری عمومی
• بودجه و خط مشی‌گذاری مالی دولت
• خط مشی‌گذاری شبکه‌ای و حکمرانی مشارکتی
3. بازار، بخش خصوصی و خط‌مشی عمومی
• خط مشی‌گذاری، صنعت و تجارت
• خصوصی‌سازی و خط مشی‌گذاری عمومی
• خط‌مشی‌گذاری عمومی و تأثیرآن بر اقتصاد بازار
• مشارکت بخش عمومی و خصوصی در خط‌مشی‌گذاری
4. چالش ها و دورنماهای فرآیند خطمشی گذاری عمومی درایران
• ساختاردهی و دستورکارگذاری مسائل عمومی در ایران
• تدوین خطمشی گذاری عمومی در ایران
• اجرای خطمشی های عمومی در ایران
• ارزشیابی خطمشی های عمومی در ایران
• ارزشیابی عملکرد نهادهای خط‌مشی‌گذار عمومی
• خاتمه خطمشی های عمومی در ایران
• خط‌مشی‌پژوهی تحلیل خطمشی های عمومی در ایرا
5. خط‌مشی‌گذاری عرصه ای: حال و آینده
• خط مشی‌گذاری علم و فناوری
• خط مشی‌گذاری سلامت و بهداشت
• خط‌مشی‌گذاری فرهنگی
• خط‌مشی‌گذاری اجتماعی
• خط‌مشی‌گذاری روابط خارجی
• خط‌مشی‌گذاری اقتصادی، پولی و مالی

طبقه بندی ها : مدیریت و مالی ،


نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران با محور خط مشی گذاری عمومی