در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اولين همايش ملي مسائل اجتماعي شهر مشهد ملی 4085 نمایش

زمان برگزاری : 25 آبان 1394 زمان اتمام : 26 آبان 1394
برگزار کننده : انجمن جامعه شناسي ايران دفتر خراسان با همکاري گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد
انجمن جامعه شناسي ايران دفتر خراسان با همکاري گروه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد، اولين همايش ملي مسائل اجتماعي شهر مشهد را با هدف شناخت علمي و تبادل ديدگاه بين پژوهشگران، صاحبنظران و مسئولين شهري در ارتباط با وضعيت، الگوها، عوامل و راهکارهاي انواع مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي شهر مشهد، در 25 و 26 آبان ماه 1394 برگزار مي‌کند.در همين راستا از تمامي اساتيد، صاحبنظران و پژوهشگران، براي شرکت در اين همايش دعوت به عمل مي آيد.

وب سایت : ncspm1.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 شهریور 1394
آدرس دبیرخانه : مشهد، دانشگاه فردوسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، طبقه +2 راهرو مديريت، دفتر انجمن جامعه شناسي ايران(شاخه خراسان)
محل برگزاری : مشهد مقدس
شماره تلفن تماس : 05138796830
شماره فکس :
ایمیل : ncspm1@um.ac.ir
محور ها : وضعيت موجود مسائل اجتماعي شهر مشهد
الگوها و روند تغييرات مسائل اجتماعي شهر مشهد
سبب شناسي مسائل اجتماعي شهر مشهد
نقد و بررسي سياست‌ها، برنامه ها و نظام مديريت مسائل اجتماعي در شهر مشهد
راهکارهاي پيشگيري، مداخله، کنترل و کاهش مسائل اجتماعي شهر مشهد

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


اولين همايش ملي مسائل اجتماعي شهر مشهد