در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

چهارمین همایش ملی ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین ملی 3002 نمایش

زمان برگزاری : 12 آبان 1395 زمان اتمام : 12 آبان 1395
برگزار کننده : دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
چهارمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی در آبان ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/irangeo
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 مهر 1395
آدرس دبیرخانه : تهران - دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : irangeomorphology@yahoo.com
زمان اعلام نتایج داوری : 15 مهر 1395
محور ها : ژئومورفولوژی در آمایش شهری و روستایی.
ژئومورفولوژی ساحلی و آمایش سرزمین.
ژئومورفولوژی جریانی و منابع آب در آمایش سرزمین.
جایگاه نقشه های ژئومورفولوژی در ساماندهی محیطی.
بنیادهای ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین.
تعییرات ژئومورفولوژیک و جایگاه آن در امایش سرزمین.
ژئومورفولوژی ، آمایش سرزمین در برنامه ششم و چشم اندازهای آینده.
آمایش سرزمین و میراث های ژئومورفولوژیک و زمین گردشگری.

طبقه بندی ها : جغرافیا ،


چهارمین همایش ملی ژئومورفولوژی و آمایش سرزمین