در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش ملی دولت پژوهی: واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی ملی 8205 نمایش

زمان برگزاری : 10 اسفند 1395 زمان اتمام : 10 اسفند 1395
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد.
همایش ملی دولت پژوهی: واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.

وب سایت : stateconf.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 آبان 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 دی 1395
آدرس دبیرخانه : مشهد مقدس - میدان آزادی - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن تماس : 05138834204
شماره فکس :
ایمیل : stateconf@um.ac.ir
محور ها : 1-مباحث نظري و انديشه:
1-1. مباني و نظريه هاي دولت (دولت ملت، دولت کشور، دولت امت، حکومت، حاکميت، شهروندان، تابعيت، قلمروي سرزميني، قواي سه گانه و تفکيک قوا، نظريه هاي نخبه گرا، انتخاب عقلاني، سيستمي و کارکردي، نهادگرا، ساختارگرا، ....)
1-2. انديشه دولت (دولت در انديشه سياسي، شرق باستان، ايران و اسلام، مدرنيسم ، پست مدرنيسم و دولت، و .....)
2-مباحث اجرايي و کاربردي
2-1. حقوق اساسي و دولت (قانون اساسي و دولت، دولت و قواي سه گانه، ، ملت و دولت، انتخابات و دولت، نظام سياسي و دولت )
2-2. حقوق اداري و دولت (دولت و شوراها، بوروکراسي و دولت، شهرداري ها و دولت، اداره امور محلي و دولت، تمرکز و تمرکززدايي در دولت، استخدام و دولت، دولت و بودجه، ماليه عمومي و دولت، محلي گرايي و فدراليسم)
2-3. دولت در عصر اطلاعات (تکنولوژي اطلاعات و دولت، دولت الکترونيک، دولت هاي مجازي، دولت کنترلي، دولت انضباطي، بحران دولت در عصر اطلاعات،)
2-4. سياست گذاري عمومي و دولت (سياست گذاري فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي دولت، آسيب شناسي سياست گذاري هاي دولتي، امر عمومي، منافع عموم و مصلحت عموم در سياست گذاري دولت، مدل هاي سياست گذاري دولتي، طراحي، اجرا و بازخوردهاي سياست گذاري دولت در ايران)
3-مباحث ملي
3-1. دولت در ايران (دولت در قانون و نظام سياسي ايران ،ولايت فقيه و دولت، حکومت و مجريه در ايران، دولت از منظر رهبران سياسي ايران، تحولات نهاد دولت در ايران ، ساختار نهادي و انديشه اي دولت در ايران، دولت و آسيب هاي اجتماعي در ايران)
3-2. تاريخ تحولات دولت در ايران معاصر (دولت مشروطه، انديشمندان ايراني و دولت در ايران معاصر ، مدرسه علوم سياسي و دولت نوين، ساختار دولت پهلوي، جنگ هاي جهاني و تاثير آن بر دولت در ايران، دولت رانتير در ايران، انقلاب اسلامي و دولت در ايران، چالش هاي دولت در ايران، ، طبقات و دولت در ايران معاصر، روشنفکران، سنت گرايان و دولت )
4- مباحث منطقه اي و بين المللي
4-1. دولت در خاورميانه (دولت شکننده، دولت سازي در خاورميانه، خلافت و دولت، دولت هاي اسلامي در خاورميانه، وضعيت دولت هاي افغانستان، عراق، سوريه، ترکيه، مصر و ...)
4-2. دولت در روابط بين الملل (نظريه هاي روابط بين الملل و دولت، دولت و منطقه گرايي، جهاني شدن و دولت، سازمان هاي بين الملل و دولت، ديپلماسي دولت، سياست خارجي دولت، جنگ و دولت، امنيت دولت، مسائل نظامي استراتژيک دولت، دولت و حقوق بين الملل)
4-3. همگرايي دولت ها (منطقه گرايي، جهاني شدن، اتحاديه ها و دولت)
4-4. دولت هاي همسايه ايران (ترکيه، پاکستان، عراق، افغانستان و ...)
5- مباحث جامعه شناسي
(رابطه طبقات با دولت، انقلاب وتحول ساخت و دولت، دولت و تحولات اجتماعي، فرهنگ سياسي و دولت، دولت و سرمايه اجتماعي، رسانه و دولت، شبکه هاي اجتماعي و دولت)
6- مباحث اقتصادي
(دولت رانتير، ماليات و دولت، تجارت بين الملل و دولت، جهاني شدن و دولت، اقتصاد سياسي دولت ها، سياست گذاري اقتصادي دولت، رابطه دولت با بانک مرکزي )
7- مباحث تاريخي
7-1. دولت در ايران باستان (دولت ماد، سراغاز شکل گيري دولت در ايران، دولت هخامنشيان، دولت ساسانيان، ساختار دولت اشکانيان، تاثير حمله اسکندر بر دولت در ايران، طبقات و دولت در ايران باستان، رابطه دين و دولت در ايران باستان، نقش مردم در دولت هاي ايران باستان ، تاثير حمله اعراب بر ساختار دولت در ايران)
7-2. دولت در تاريخ ميانه ايران (دولت آل بويه، طاهريان، سامانيان، صفاريان، غزنويان، سلجوقيان، دين و دولت در عصر مغول ، دين و دولت در عصر صفويه، آسيب شناسي دولت صفويه، طبقات و دولت در عصر صفويه، روابط خارجي دولت صفويه، دولت زنديه، افشاريه، قاجاريه، بحران در دولت قاجاريه). همایش ملی دولت پژوهی: واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی