در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قم / قم

کنگره ملی قرآن وعلوم انسانی ملی 7840 نمایش

زمان برگزاری : 1 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 31 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : مرکز آموزش عالی جامعه المصطفی العالمیه
کنگره ملی قرآن وعلوم انسانی اردیبهشت 1396 در شهر قم برگزار خواهد شد.

وب سایت : quranolum.com
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : قم
شماره تلفن تماس : 02537110251
شماره فکس :
ایمیل : kongere.quran@chmail.ir
محور ها : 1. مرجعیت علمی قرآن در حوزه علوم انسانی
الف: چیستی مرجعیت علمی قرآن در علوم انسانی
ب: جایگاه علوم انسانی در قرآن
ج: قرآن و پاسخگویی نیازهای انسان معاصر در حوزه علوم انسانی
د: راهکارهای قرآنی برای پاسخگویی به نیازهای علمی انسان
هـ: رابطه مرجعیت علمی قرآن با جهانی، جاودانگی و جامعیت قرآن
و: قلمرو قرآن در ابعاد زندگی و علوم دنیوی
ز: نقش قرآن در تحول و تطور علوم انسانی
2. قرآن و مبانی علوم انسانی
الف: مبانی جهان شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی و ...
ب: تفاوت های مبانی قرآنی علوم انسانی با مکاتب بشری
ج: نقد مبانی علوم انسانی غربی از منظر قرآن
3. قرآن و اهداف علوم انسانی
الف: رابطه اهداف قرآن با اهداف علوم انسانی
ب: تفاوت های اهداف علوم انسانی در قرآن و مکاتب بشری
4. نقش قرآن در جهت دهی به روشهای علوم انسانی
الف: پرداخت قرآن به روشهای مرسوم علوم انسانی
ب: نوآوری های قرآن در حوزه روشهای مطالعات علوم انسانی
5. روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم
الف: مبانی روش برداشت علمی از قرآن
ب: قواعد و ضوابط برداشت علمی از قرآن
ج: شیوه‌های معتبر و غیرمعتبر در برداشت علمی از قرآن
6. نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی
الف: مبانی نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن
ب: شیوه های نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن
ج: ضوابط نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن
د: پیامدهای نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن
هـ: نمونه های نظریه پردازی علمی بر اساس قرآن
7. اعجاز علمی قرآن در حوزه علوم انسانی
الف: پیشینه و سیر تطور اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی
ب: ضوابط اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی
ج: نمونه های اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی
8. نقش قرآن در علوم انسانی تمدن اسلامی (در گذشته)
9. جریان شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم انسانی
ـ همچون المعهد العالمی للفکر الاسلامی ـ فرهنگستان علوم اسلامی، روشنفکران معاصر ایران و کشورهای اسلامی دیگر و ....
10. رابطه قرآن و علوم انسانی از منظر دانشمندان معاصر
(همچون امام خمینی (ره) ـ مقام معظم رهبریدامت برکاته ـ شهید صدر ـ شهید مطهری ـ آیت الله مکارم ـ آیت الله جوادی آملی ـ آیت الله مصباح و ...)
11. رابطه قرآن و علوم انسانی از منظر مستشرقان
الف: رابطه قرآن و علوم انسانی در دائره المعارف قرآن لیدن
ب: رابطه قرآن و علوم اسناین در دائره المعارف اولیورلیمن
12. آسیب‌ها، چالش‌ها و شبهات رابطه قرآن و علوم انسانی
الف: افراط و تفریط ها در مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم
ب: علم زدگی در تفسیرهای علمی قرآن در حوزه علوم انسانی
ج: بررسی شبهات بنیادین قرآن و علوم انسانی
13. احادیث اهل بیت (ع) و علوم انسانی (با توجه به محورهای فوق)
حوزه های علوم انسانی: در مقالات هر کدام از محورهای فوق می تواند با رویکرد تربیت، سیاست، اقتصاد، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق، مدیریت و ... تدوین یابد.

طبقه بندی ها : دین و مذهب ، فلسفه ،


کنگره ملی قرآن وعلوم انسانی