در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

گیلان / رشت

کنفرانس ملی جنگل های شمال ایران: گذشته، حال ، آینده ملی 4487 نمایش

زمان برگزاری : 6 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 7 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه گیلان .
گروه جنگلداری دانشگاه گیلان با مساعدت و پشتیبانی دانشگاه ها و نهاد های اجرایی و تحقیقات مربوط به جنگل، در نظر دارد تا نسبت به برگزاری همایش ملی با عنوان "جنگل های شمال ایران، گذشته، حال ، آینده" نماید تا ضمن تبادل اطلاعات و تحقیقات انجام شده در این خصوص نسبت به افزایش آگاهی عمومی و تخصصی جامعه گامی کوچک برداشته باشد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/forestnorth
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 اسفند 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : گیلان - رشت
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 22 فروردین 1396
محور ها : 1- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل های شمال ایران
· زادآوری جنگل
· مدیریت جنگل های کوهستانی
· اکولوژی و جنگل شناسی گونه های جنگلی شمال ایران
· تحقیقات انجام شده بر روی مدیریت اکوسیستم های جنگلی در شمال ایران
· اکولوژی و جنگل شناسی مناطق جنگل کاری شده
· جنگل شناسی گونه های سریع الرشد
· آگروفارستری
· جنگل شناسی توده های ناهمسال
· احیاء جنگل های مخروبه
· جنگل شناسی و مدیریت گونه های درحال انقراض
2- فیزیولوژی و ژنتیک
· فیزیولوژی گونه های جنگلی
· منابع ژنتیکی و اصلاح نژاد درختان جنگلی
· ژنتیک جمعیت
· بیولوژی مولکولی درختان جنگلی
· ژنتیک و اصلاح نژاد درختان سریع الرشد (صنوبر)
· باغ بذر
· تکنولوژی و فیزیولوژی بذر
· فنون کشت بافت در جنگل
3- مهندسی جنگل
· مهندسی بهره برداری و حمل و نقل چوب
· شبکه جاده های جنگلی و حمل و نقل
· مدیریت جاده های جنگلی
· سیستم های بهره برداری و پردازش چوب
· ارگونومی جنگل
· مدیریت بهره برداری جنگل
· مدل سازی و آنالیز سیستم های بهره برداری
· مدیریت زنجیره تولید
· بهره برداری جنگل در مناطق کوهستانی
· جنگلداری در مقیاس کوچک
· بهره برداری مناطق جنگل کاری شده
4- سیاست و اقتصاد جنگل
· تاریخچه جنگل و دانش بومی
· تاریخچه اقتصادی اجتماعی جنگل
· فرهنگ جنگل
· دیرینه شناسی جنگل
· منابع اقتصادی جنگل
· ارزیابی اقتصادی جنگلداری چند منظوره
· ارزشگذاری خدمات اکوسیستم های جنگلی
· اقتصاد اکولوژی
· سیاست جنگل و دولت
· جنگلداری اجتماعی
· قوانین جنگل و الزامات زیست محیطی
5- ارزیابی، مدل سازی و مدیریت جنگل
· مدل سازی و اندازه گیری جنگل
· مدل های رشد برای درختان و توده های جنگلی
· ابزار و روش های اندازه گیری جنگل
· اثرات تغییرات زیست محیطی بر روی رویش جنگل
· آنالیز و مدل سازی ساختار جنگل
· پایش و اندازه گیری منابع جنگلی
· آمابرداری چند منظوره
· سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
· طراحی مدیریت جنگل
· برنامه ریزی مدیریت پایدار جنگل
· طراحی حفاظت از جنگل
6- محصولات جنگل
· کیفیت چوب
· مدل سازی کیفیت چوب
· آنالیز حلقه های رویش درختی
· حفاظت و نگهداری چوب
· محصولات غیرچوبی جنگل
· فرآورده های دارویی جنگلی
· محصولات خوراکی جنگلی
· بهره برداری پایدار از منابع جنگلی
7- جنبه های اجتماعی جنگل و جنگلداری
· تفرج و جنگل
· طراحی و مدیریت چشم انداز
· اکوتوریسم
· حفاظت از طبیعت و ذخیره گاه های جنگلی
· نقش درختان و جنگل در سلامت جامعه
· جنگلداری شهری
· آموزش جنگلداری
· توسعه روستایی
8- سلامت جنگل
· صدمات آلودگی هوا و تغییرات بر روی اکوسیستم های جنگلی
· پایش و نظارت جنگل
· مدل سازی و ارزیابی ریسک
· اکولوژی منابع آب های جنگلی
· آسیب شناسی جنگل
· بیماری های درختان جنگلی
· اثر تغییرات اقلیم بر روی خشکیدگی جنگل
· گونه های بیگانه و مهاجم در جنگل
· حشره شناسی جنگل
· کنترل بیولوژی در جنگل
· ابعاد اجتماعی سلامت جنگل
9- محیط زیست جنگل
· کارکردهای اکوسیستم جنگل
· درختان کهنسال و ذخیره گاه های جنگلی
· اکولوژی چشم اندازه
· سیکل مواد غذایی و خاک های جنگلی
· اکوسیستم های کران رودی
· مدیریت آبخیز های جنگلی
· تنوع زیستی جنگل
· مدیریت حفظ حیات وحش جنگل
· تنوع زیستی جانوران آبزی
· سیستم های تولید انرژی زیستی در جنگل
· حوادث طبیعی و مدیریت ریسک
· کنترل سیلاب، فرسایش و زمین لغزه
· آتش سوزی جنگل
· اثرات باد بر روی جنگلکنفرانس ملی جنگل های شمال ایران: گذشته، حال ، آینده