در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان ملی 8010 نمایش

زمان برگزاری : 3 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 3 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران.
کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان، در نظر دارد با معرفی توان علمي و كاربردی براي ارتقا سطح كيفی معماری، شهرسازی و همچنين بررسي نيازمندي و ضروت هاي آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسايي نگرش ها، تجربيات نوين و تحليل ابعاد نظري و كاربردي توسعه شهری ، به تحليل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد.

وب سایت : www.confuakb.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 اسفند 1395
آخرین مهلت ثبت نام : 20 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه : تهران، حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان ابن سینا، طبقه چهارم، دانشکده هنر و معماری
محل برگزاری : تهران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : confuakb.ir@2017
زمان اعلام نتایج داوری : 15 فروردین 1396
محور ها : حوزه شهرسازی :
شهرسـازی دانش بنیان
طراحی شــهری دانش بنیان
برنامه ریزی شهــری دانش بنیان
برنامه ریزی منطــقه ای دانش بنیان
مدیریت شــهری دانش بنیان
بازآفرینی شهری و نوســـازی دانش بنیان
بازسازی و بهســازی شهری دانش بنیان
حوزه معماری :
معـماری دانش بنیان
منظر شـهری دانش بنیان
مـماری هویت گرا و دانش بنیان
معماری و شـهر دانش بنیاننخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان