در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نخستین همایش تاریخ پژوهش و نقد متون ملی 3192 نمایش

زمان برگزاری : 5 اسفند 1395 زمان اتمام : 5 اسفند 1395
برگزار کننده : گروه تخصصی تاریخ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و پژوهشکده تاریخ.
نخستین همایش تاریخ پژوهش و نقد متون اسفند ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد گردید.

وب سایت :
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : hamayesh.gorouhtarikh95@gmail.com
محور ها : نقد و رهیافت انتقادی در پژوهش های تاریخی
نقد در تاریخ، مفهوم و ماهیت
نقد پژوهش های تاریخی، ضرورت ها و ملاحظات
نقد پژوهش های تاریخی از اندیشه تا عمل
نقدشناسی متون ترجمه ای تاریخ
نقد پژوهش ها تاریخی رهیافت های اخلاقی نقد
نقد پژوهش های تاریخی رهیافتهای روش شناسانه
نقد متون آموزشی دانشگاهی در حوره تاریخ
آسیب شناسی تواید متون آموزشی تاریخ در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی
ارزیابی تاثیر متون آموزشی رشته های تاریخ بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان
بایسته ها و قواعد تدوین متون آموزشی در رشته های تاریخ
متون آموزشی میان رشته ای و ارتقای کیفی آموزش تاریخ در دانشگاه ها
تجربیات جهانی در حوزه آموزش تاریخ
قواعد و الزامات تولید محتوای الکترونیکی در آموزش های بلند مدت و کوتاه مدت تاریخ
ارزشیابی و روش شناسی نقد متون آموزشی در رشته های تاریخ
سرقت ادبی و انتحال در تولید متون آموزشینخستین همایش تاریخ پژوهش و نقد متون