در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر بین المللی 7529 نمایش

زمان برگزاری : 30 فروردین 1396 زمان اتمام : 31 فروردین 1396
برگزار کننده : دانشگاه شهر کرد.
سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر فروردین سال 1396 در شهر کرد برگزار خواهد شد.

وب سایت : ipria2017.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 26 دی 1395
آدرس دبیرخانه : Faculty Engineering, Shahrekord University, Rahbar Ave., Shahrekord, Iran
محل برگزاری : شهر کرد - دانشگاه شهر کرد
شماره تلفن تماس : 03832321634
شماره فکس : 03832321634
ایمیل : IPRIA2017@sku.ac.ir
محور ها : Pattern Analysis:
• Statistical, Syntactic and Structural Pattern Recognition
• Pattern Recognition in Bioinformatics and Biologic Computations
• Pattern Recognition for Big Data
• Classification and Clustering
• Graphical Models for Pattern Recognition
• Support Vector Machines and Kernel Methods
• Pattern Recognition using Revolutionary Optimization Methods
• Pattern Recognition in Signal Processing
• Dimensionality Reduction
• Deep Learning
• Transfer Learning
• Fuzzy and Hybrid Techniques in Pattern Recognition
• Natural Language Processing and Recognition
• Feature Extraction, Selection and Enhancement Methods
• Machine Learning and Data Mining
• Application of Pattern Recognition and Image Analysis in Industrial, Medical , Social and Military
Image Analysis:
• Image and Video Analysis and Understanding
• Segmentation, Features and Descriptors
• Texture and Color Analysis
• Enhancement, Restoration and Filtering
• Coding, Compression and Super-Resolution
• Facial Expression Recognition
• Affective Computing
• Human Computer Interaction
• Human Body Motion and Gesture Based Interaction
• Multimedia Analysis, Indexing and Retrieval
• Motion, Tracking and Video Analysis
• 2D/3D Object Detection and Recognition
• Scene Understanding
• Industrial Image Analysis
• Medical Image and Signal Analysis
• Content Based Image Retrieval and Data Mining

طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،


سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر