در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی؛جهانی سازی علوم انسانی - اجتماعی بین المللی 5674 نمایش

زمان برگزاری : 6 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 7 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه خوارزمی
پیرو برگزاری اولین همایش بین المللی "ضرورت گفتگو درعلوم انسانی: مطالعات میان رشته ای" که توسط دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی در 26-25 آذرماه سال 1394 برگزار شد و با تکیه بر تجربیات حاصل از آن، درنظر است دومین همایش با محوریت موضوع "جهانی شدن علوم انسانی- اجتماعی" در اردیبهشت سال 1396 تشکیل شود.

وب سایت : icgssh.khu.ac.ir
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه خوارزمی
شماره تلفن تماس : 02188306651
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : تفاوت علوم انسانی- اجتماعی جهانی، بین المللی، محلی و محلی- جهانی
تأثیر جهانی شدن بر نقش و کارکرد اندیشمندان علوم انسانی- اجتماعی ایران
نسبت میان علوم انسانی - اجتماعی جهانی و علوم انسانی - اجتماعی ایران
ظرفیت های علوم انسانی - اجتماعی ایران در جهت تولید یک دانش بومی/ محلی
گفتمان های جهانی شدن و علوم انسانی - اجتماعی ایران
چالش های جهانی شدن برای علوم انسانی- اجتماعی ایران

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی؛جهانی سازی علوم انسانی - اجتماعی