در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

کنفرانس ملی برجام ، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم ها و اقتصاد مقاومتی ملی 7775 نمایش

زمان برگزاری : 26 بهمن 1395 زمان اتمام : 27 بهمن 1395
برگزار کننده : انجمن ایرانی روابط بین الملل
کنفرانس ملی برجام ، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم ها و اقتصاد مقاومتی بهمن 1395 توسط انجمن ایرانی روابط بین الملل برگزار خواهد گردید.

وب سایت : www.iisa-conference.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 دی 1395
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 12 بهمن 1395
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۹۳۹۸۵۹
شماره فکس : ۰۲۱۸۸۹۳۸۴۷۰
ایمیل : info@iisa-conference.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 23 بهمن 1395
محور ها : الف: دیپلماسی و روابط دیپلماتیک
- تحول مفهومی دیپلماسی
- جایگاه، نقش و ابعاد دیپلماسی هسته‌ای
- کارکرد‌های دیپلماسی هسته‌ای
- برنامه هسته‌ای و دیپلماسی چندجانبه
ب: صلح و مفاهمه
- تأثیر برجام بر صلح و مفاهمه داخلی
- تأثیر برجام بر صلح و مفاهمه بین‌المللی
- صلح عادلانه و ابهامات رهیافت حقوق هسته‌ای
- دیپلماسی صلح : نظریه و عمل(بر محور عملکرد هسته‌ای)
- تحلیل صلح جهانی از منظر فعالیت هسته‌ای دولت‌ها
پ: سیاست داخلی
- تأثیر برجام بر تریبون‌های عمومی
- نقش تعامل مردم با دولت‌ها در شکل‌گیری توافق هسته‌ای
- نقش و تعامل نخبگان با دولت‌ها در شکل‌گیری توافق هسته‌ای
- آسیب‌شناسی تضاد اندیشه‌ای احزاب و جریانات سیاسی داخلی در اجرای برجام
ت: سیاست خارجی
- نظریات ایرانی روابط بین‌الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
- نظریات جریان انتقادی در روابط بین‌الملل و تحولات سیاست خارجی کشورهای همسایه
- مذاکرات هسته‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
- راهبرد منطقه‌ای دولت یازدهم و پیشبرد برنامه هسته‌ای
- گفتمان‌های سیاست خارجی و نحوه اجرای برجام
ث: سیاست و امنیت بین‌الملل
- جایگاه امنیت بین‌الملل در فعالیت‌های هسته‌ای (مطالعه موردی کشورها)
- بررسی تأثیر بحران‌های امنیتی بر فعالیت هسته‌ای
- امنیت بین‌الملل و تأمین حقوق هسته‌ای کشورها
- تحریم و ماهیت مشروع و صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران
ج. اقتصاد سیاسی بین‌الملل
- ایران و نهادهای اقتصاد سیاسی بین الملل(دورۀ پساتحریم)
- تجارت خارجی ایران در دورۀ پساتحریم
- جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی (دورۀ پساتحریم)
- رابطۀ توسعۀ اقتصادی و قدرت منطقه ای ایران در دوران پساتحریم
چ: سازمان‌ملل و حقوق بین‌الملل
- تأثیر برجام بر توسعه حقوق بین‌الملل
- مبانی حقوقی برجام در معاهدات بین‌المللی
- ضمانت اجرای برجام در حقوق بین‌الملل
- اصلاحات سازمان ملل و نقش برجام
- اصلاحات شورای امنیت و نقش برجام
- حق بر صلح، امنیت بین‌المللی و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای
- برجام و ایجاد الگوی فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای
- برجام و الگوی همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای
- ظرفیت قانون‌گرائی در فعالیت‌های هسته‌ای ج. ا. ا ( نگاهی تطبیقی با توجه به قوانین و مصوبات داخلی کشورها)
ح: آثار و پبامدهای حقوقی
- برجام و آثار و پیامدها از منظر حقوق عمومی
- برجام و آثار و پیامدها از منظر حقوق خصوصی
- برجام و حقوق بین‌الملل اقتصادی
- برجام و حقوق تجارت بین‌الملل
- برجام و توسعه مفهوم تعهدات دولت‌ها در حق بر توسعه
- برجام و بازاندیشی در مفهوم حق تعیین سرنوشت
- برجام و تجدیدنظرهای حقوقی در سیاست تحریم
- برجام و حقوق محیط‌زیست ایران
- برجام و حق مالکیت فکری در نوآوری و کارآفرینی هسته‌ای
خ: پیامدهای ژئوپلیتیک
- تأثیر برجام بر توسعه ظرفیت های ژئواکونومیک کشور
- برجام و توسعه پایدار و ژئوپلیتیک زیست محیطی کشور
- برجام و جهت گیری قلمرومندی عملکرد سیاسی ج.ا.ا
- تأثیر برجام بر مقیاس های قلمروگستری و قلمروسازی ایران
- برجام و آینده ژئوپلیتیک مناسبات قدرت ایران و منطقه
- تأثیر برجام بر قلمرومندی(قلمروگستری و قلمروسازی) گروههای تکفیری جنوب غرب آسیا
د: جایگاه ایران در منطقه و جهان
- تاثیر ژئوپلیتیک ایران در دیپلماسی هسته‌ای ایران
- روابط ایران و اتحادیه اروپا و پرونده هسته‌ای
- تشدید رقابت‌های جهانی و تغییر ساخت قدرت (مطالعه موردی پرونده هسته‌ای ایران)
ذ: همکاری‌های منطقه‌ای
- همکاری‌های ایران و کشورهای منطقه
- امنیت و ثبات کشورهای منطقه و میزان تأثیر بر پرونده هسته‌ای ایران
- رویکرد کشورهای منطقه به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی یک کشور)
ر: الزامات و بایسته ها
- بررسی میزان فعالیت‌های تحقیقی و توسعه غنی‌سازی بر اساس برجام
- بازرسی مراکز نظامی و بررسی حقوقی برجام
- ابعاد لغو تحریم‌ها و اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران
- میزان تعهد حقوقی و سیاسی کشورهای گروه 5+1 به برجام

طبقه بندی ها : اقتصاد ، جغرافیا ، حقوق و سیاست ،


کنفرانس ملی برجام ، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم ها و اقتصاد مقاومتی