در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز شهری ملی 15606 نمایش

زمان برگزاری : 22 شهریور 1396 زمان اتمام : 23 شهریور 1396
برگزار کننده : دانشگاه تربیت مدرس . با همکاری شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران .
اولین همایش ملی مدیریت فضای سبز ایران ، شهریور 1396 توسط دانشگاه تربیت مدرس در تهران برگزار خواهد گردید.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/modares
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 اسفند 1395
آدرس دبیرخانه : تهران، اتوبان تهران ـ كرج، خروجی شهرك علم و فناوری، بلوار پژوهش، دانشكده كشاورزی
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تربیت مدرس
شماره تلفن تماس : 02148292071
شماره فکس : 02148292200
ایمیل : mfs.1st@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 31 خرداد 1396
محور ها : · مديريت آب در فضاي سبز شهري
· مديريت خاك در فضاي سبز شهري
· مديريت اقتصادي در فضاي سبز شهري
· مكانيزاسيون در فضاي سبز شهري
· مديريت اجتماعي در فضاي سبز شهري
· آفات گياهي در فضاي سبز شهري
· به نژادي،‌به زراعي و انتخاب گياهان در فضاي سبز شهري
· بيماريهاي گياهي در فضاي سبز شهري
· سازه ها و ابنيه در فضاي سبز شهري
· كاشت و نگهداري گياه در فضاي سبز شهري
· طراحي منظر در فضاي سبز شهري
· مباحث نوين در فضاي سبز شهرياولین همایش ملی مدیریت فضای سبز شهری