در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات ملی 36540 نمایش

زمان برگزاری : 23 آبان 1396 زمان اتمام : 24 آبان 1396
برگزار کننده : دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز.
همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات توسط گروه زبان فرانسه دانشگاه تبریز در آبان 1396 و به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار خواهد گردید.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/colloque96
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 31 تیر 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 مهر 1396
آدرس دبیرخانه : تبریز - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی - طبقه دوم - اتاق 213
محل برگزاری : تبریز - دانشگاه تبریز
شماره تلفن تماس : 04133392178
شماره فکس :
ایمیل : colloque.tabriz96@yahoo.com
محور ها : «انسان» و «بدی»
- بحران هویت، زبان و جسم وهم ­آلود
- روانکاوی، بدی و ناخودآگاه
- جنون و مرگ به مثابۀ الزامات تراژیک
- رنج مسرت­ آمیز
- ترس، جهان موهوم و جلوه ­گری پلیدی
«جامعه» و «بدی»
- بازگشت تراژدی در دورۀ معاصر
- تجدد و ارزش­های اخلاقی
- «خواننده» و «دریافت» ادبیات بیمارگون
- آزادی اندیشه : مسألۀ دموکراسی
- احساس ناامنی و تروریسم
«فلسفه» و «بدی»
- میل به رهایی، عصیان
- فردگرایی و شکاکیت فلسفی، مکتبی و سیاسی
- بدی با کارکردی تربیتی : نقد بدی از طریق نمایش آن
- جنبۀ انتقادی و هجوآمیز توصیف تیرگی
- غیربومی­گرایی و جستجوی امر ناشناخته : تقابل مطلوب / واقعی
«زبان» و «بدی»
- نگاه تطبیقی و بینامتنی به ادبیات بیمارگون
- چهرۀ شر در جریان­های مختلف ادبی
- فنون و فرآیندهای ادبی بیان بدی
- نوع­شناسی بدی
- تحلیل زبانشناختی احساس و هیجان سیاههمایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات