در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

سومین همایش ملی تربیت معلم ملی 8307 نمایش

زمان برگزاری : 19 اردیبهشت 1396 زمان اتمام : 19 اردیبهشت 1396
برگزار کننده : دانشگاه فرهنگیان . با همکاری دانشگاه شیراز.
سومین همایش ملی تربیت معلم ، اردیبهشت 1396 در شیراز برگزار خواهد شد.

وب سایت : hmt2.cfu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 21 فروردین 1396
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : شیراز- دانشگاه شیراز- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
شماره تلفن تماس : 07136276708
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 31 فروردین 1396
محور ها : الف) اسناد فرادستی و مبانی در تربیت معلم
- سند تحول بنیادین و تربیت معلم
- نقشه جامع علمی کشور و تربیت معلم
- سند دانشگاه اسلامی و تربیت معلم
- اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم
- سند برنامه درسی ملی و تربیت معلم
- تاریخ تحول تربیت معلم (در ایران و جهان)
- فلسفه تربیت معلم
- رسالت دانشگاه فرهنگیان و آینده تربیت معلم
ب) آموزش شهروندی، اقتضائات تربیت معلم
- آموزش حقوق شهروندی و برنامه درسی تربیت معلم
- آموزش حقوق شهروندی و روش های آموزشی در تربیت معلم
- آموزش شهروندی، برنامه های غیررسمی و غیرمتشکل تربیت معلم
- حقوق شهروندی و حقوق دانشجویان
- آموزش شهروندی و نقش معلم
- الگوهای آموزش حقوق شهروندی به دانشجو معلمان
ج) آموزش و برنامه های درسی تربیت معلم
- برنامه های درسی در تربیت معلم
- نقش و جایگاه کارورزی و کارآموزی در تربیت معلم
- جایگاه و نقش برنامه های درسی غیررسمی (انتخابی/ اختیاری) در دستیابی به شایستگی های معلمی
- جایگاه و نقش برنامه های درسی غیرمتشکل در دستیابی به شایسنگی های معلمی
- تربیت معلم در حوزه های خاص(تربیت معلم چند پایه- تربیت معلم چند موضوعی- تربیت معلم روستایی و عشایری، آموزش و پرورش استثنایی)
- الزامات آموزش فعال و پژوهش محور در تربیت معلم
- قابلیت های بستر مجازی برای تربیت معلم و توسعه حرفه ای معلمان
سنجش صلاحیت حرفه ای معلمان و دانشجو معلمان
د) تحول و نوآوری در تربیت معلم
- دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک سازمان یادگیرنده
- مدیریت تحول و نوآوری در تربیت معلم
- مدیریت دانش در تربیت معلم
- مفهوم سازی و ایده پردازی در مدیریت، ساختار و تشکیلات تربیت معلم
- نقد و ارزیابی الگوهای پذیرش دانشجو در تربیت معلم
- الگوهای نوین توسعه حرفه ای معلمان(روایت پژوهی- درس پژوهی- اقدام پژوهی)سومین همایش ملی تربیت معلم