در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

دومين کنفرانس ملی هيدرولوژي ايران ملی 11963 نمایش

زمان برگزاری : 20 تیر 1396 زمان اتمام : 20 تیر 1396
برگزار کننده : انجمن هيدرولوژي ایران. دانشگاه شهرکرد
انجمن هیدرولوژی ايران نهادی مستقل و غیر دولتی است که به منظور اهداف متنوعی ازجمله ایفای نقش محوری برای برقراری همکاری علمی بخشهای مختلف مرتبط با علوم آب ايران، ایجاد رغبت برای نگرش علم محور به منابع آبی کشور، عملياتي کردن شبکه مجازی آبشناسی کشور به منظور تبادل ايده های نو و اطلاعات مرتبط با آب تشکیل گردیده است.

وب سایت : www.iranhydrology.net
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 خرداد 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 خرداد 1396
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : شهر کرد - دانشگاه شهرکرد
شماره تلفن تماس : 03832324430
شماره فکس :
ایمیل : wrrc.sku@gmail.com
محور ها : مدیریت منابع آب
انتقال آب بین حوضه ای
تغییر اقلیم
سیلاب و خشکسالی
مدلسازی هیدرولوژيکي
هیدرولوژي شهری
مسائل محیط زيستی در هیدرولوژي
هيدروژئولوژي
هيدرلوژي برف
اقتصاد آب
آبخیزداریدومين کنفرانس ملی هيدرولوژي ايران